Utvecklingen av avfallshanteringstjänsterna fortsatte inflationen till trots 

20.5.2024 Meddelande

Omsättningen under Rosk’n Rolls 30-årsjubileumsår var 28,6 miljoner euro. Ökningen jämfört med föregående räkenskapsperiod var 3,1 miljoner euro (12,1 procent). Räkenskapsperiodens rörelseresultat var 115 748 euro förlustbringande. Kapitalavkastningen var 1,2 procent. 

Bekanta dig med bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse här (pfd): 

Rosk’n Roll Bokslut och verksamhetsberättelse 2023

För år 2023 var resultatet 495 172 euro före bokslutsdispositioner. Bolagets slutliga resultat efter bokslutsdispositioner var 395 253 euro. Vinsten används i sin helhet för att utveckla avfallshanteringen och för miljöinvesteringar. 

Räkenskapsperiodens resultat översteg det budgeterade, men omsättningen realiserades enligt budgeten. I budgeteringen beaktades att driftskostnaderna höjdes kraftigt under år 2022. Kundavgifterna höjdes under våren 2023 för att motsvara den stegrade kostnadsnivån. 

Investeringarnas inventarium under räkenskapsperioden var 3 251 427 euro. Merparten av investeringarna riktades till avfallscentralerna och avfallsstationerna. Sammanlagt användes 1,3 miljoner euro för ombyggnad, byggarbeten och utveckling på avfallscentralerna. För utveckling av de kommunvisa avfallsstationerna och materielanskaffning användes 1 miljon euro. 

Avfallsmängderna minskade 

Helhetsmaterialmängden som bolaget hanterade var 130 270 ton, varav 79 870 togs emot direkt på bolagets verksamhetspunkter och 50 400 ton samlades in från fastigheterna. Den totala mängden avfall minskade med 14,9 procent jämfört med året innan. Ansamlingen från fastighetsinsamlingen krympte med 1,6 procent och den mottagna avfallsmängden med 21,5 procent. 

Mottagandet av nyttomaterial fortsatte öka en aning. Endast mängden mottagna plastprodukter i ton minskade jämfört med året innan. Mängden plastförpackningar ökade relativt sett mest från föregående år (över 10 procent). Sorteringsskyldigheten för bioavfall utvidgades och de mottagna bioavfallsmängderna ökade med 20 ton. 

Nyttoavfallsförvärvets utveckling 2019–2023, avfallsmängderna i ton. Inkluderar avfall från Rosk’n Rolls fastighets- och ekopunktsinsamling samt avfall som tagits emot på avfallsstationerna från små kunder. 

De till bioavfallsinsamlingen anslutna fastigheternas antal ökade med nästan 70 procent när det blev obligatoriskt för invånarna i egnahemshus i de stora tätorterna i Lojo och Nummela att sortera sitt bioavfall. När det gäller separatinsamlingen av de övriga nyttoavfallsslagen fortsatte antalet sorterande fastigheter att långsamt stiga. 

Utvecklingen av antalet fastigheter (st) som samlar in nyttoavfall separat.  

Bioavfallet sorteras i egnahemshus i större tätorter 

Under verksamhetsårets höstperiod blev det obligatoriskt för invånare i egnahemshus i de största tätorterna i Lojo och Nummela att sortera sitt bioavfall. I Lojo trädde sorteringsskyldigheten för bioavfall i kraft i början av september och i Nummela i Vichtis i början av november. 

I Lojonejden gällde den nya skyldigheten 4 560 småhus och i Nummela 1 168 småhus, där bioavfallet inte sorterats tidigare. Invånarna i egnahemshusen i Lojo och Nummela fick välja mellan kompostering och insamlingstjänst beställd från avfallsbolaget. 

Av de nya bioskyldiga på bägge områdena valde lite över hälften kompostering. I Lojo valde 46 procent av de nya bioskyldiga separatinsamling. I Vichtis var motsvarande antal 48 procent. 

Den förnyade avfallslagen gör det obligatoriskt för invånare i fastigheter i tätorter med fler än 10 000 invånare att sortera sitt bioavfall separat från övrigt avfall. På Rosk’n Rolls verksamhetsområde utvidgas sorteringsskyldigheten för småhus ett område i taget med början i Västnyland. 

Förlängda öppettider med självbetjäning 

I april togs en självbetjäningsmodell i bruk på avfallsstationerna i Ekenäs, Ingå och Lovisa, och samtidigt svarade man på kundernas önskemål om utökade öppettider. Självbetjäningen gjorde det möjligt att besöka avfallsstationen oberoende av betjäningstiderna. 

Under sommarsäsongen var självbetjäningen öppen alla dagar mellan klockan åtta på morgonen och åtta på kvällen, allmänna helgdagar undantagna. Omändringen påverkade inte betjäningstiderna, det vill säga klockslagen och veckodagarna när personalen är på plats på avfallsstationerna. 

Det hade gjorts ett försök med självbetjäning på Lovisa avfallsstationen under några års tid, då uttryckligen för kvistar, krattavfall och farligt avfall. Med de goda erfarenheterna som grund ville man utvidga praxisen till ytterligare två stationer och till att omfatta allt avfall som tas emot på stationen. 

Berömliga vitsord i kundnöjdhetsförfrågan 

Rosk’n Rolls kunder är fortsättningsvis väldigt nöjda med avfallshanteringstjänsterna de erbjuds.  

Enligt dem som svarade på kundnöjdhetsenkäten hade sopkärlens tömningar (medeltal 4,6 på en skala från 1–5), sopbilschaufförernas arbetsinsats (4,5,) samt tjänsterna på avfallsstationen (4,6) lyckats bäst. Mest kritiska ställde sig kunderna till hur prydligt det var vid eko- och blandavfallspunkterna (3,6), hur bra avfallet fick plats i kärlen på eko- och blandavfallspunkterna (3,7) samt till antalet mottagningspunkter för farligt avfall (3,7). 

Förfrågan gjordes i slutet av år 2023. 

Med tillförsikt mot framtiden också under jubileumsåret 

Under verksamhetsåret hade det gått 30 år sedan Rosk’n Roll grundades. Bemärkelsedagen firades i juni med en kvällstillställning på Konstfabriken i Borgå samt med ett jubileumsseminarium på temat cirkulär ekonomi, där blickarna riktades framåt med tillförsikt. 

Lagen om offentlig upphandling, förordningen om avstjälpningsplatser samt avfallsförbränningsdirektivet har märkbart förändrat avfallshanteringen under de gånga årtiondena. Deponering av avfall på avstjälpningsplatser förekommer knappt alls längre och avfallshanteringsbolagen har blivit en viktig del av den moderna cirkulära ekonomin. Även Rosk’n Rolls verksamhet sträcker sig från traditionell avfallshantering till en allt bredare helhetskontroll av materialkedjor, förädling och återvinning. 

Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice, grundad 2002 i Östnyland, gick samman år 2019.