Vågperson i arbete. Flygbild på materialcentret KILKE.

Mottagning av företagsavfall

Rosk’n Roll är ett kommunalt avfallsbolag vars primära uppgift är att ansvara för avfallshanteringen av kommunalt avfall som uppstår i hushåll samt inom kommunens serviceverksamhet. Utöver det garanterar vi prisvärda och lättillgängliga avfallshanteringstjänster för små och medelstora företag på vårt område.

På grund av begränsningar i avfallslagen är det möjligt för kommunala avfallsbolag att endast i liten skala erbjuda företagen mottagningstjänster för avfall på den fria marknaden, utan avtal om kommunal avfallshantering i andra hand.

Mottagningspraxis och -priser

Mottagningspriserna och -praxisen på våra avfallsstationer baserar sig på avfallets transportsätt.

Små laster

Små laster = laster som fraktas med person- eller skåpbil, möjligen med en släpvagn kopplad. En skåpbil är ett fordon som kan registreras som skåpbil.

Vi tar emot små laster med företagsavfall på alla våra avfallsstationer. Samtliga små laster prissätts enligt volym, bortsett från däck med fälgar som tas emot enligt styckepris.

Stora laster

Stora laster = laster som fraktas med lastbil eller traktor Stora laster tas emot på våra avfallscentraler Domargård i Borgå och Munka i Lojo samt, beroende på avfallslag, på vissa avfallsstationer.

Här hittar du mottagningsställena:
Avfallsstationernas prislista för företag

Stora laster prissätts huvudsakligen enligt vikt. På avfallsstationerna i Hangö, Karis, Vichtis och Sibbo prissätts vissa laster även enligt volym.

På vårt område tar även Revanssi Oy emot stora laster från företag. Avfallshanteringsföretaget Revanssi ägs av Kuusankoski Oy och Rosk’n Roll och har verksamhet på avfallcentralerna Domargård i Borgå respektive Munka i Lojo samt på Sköldvik materialcenter.

Här kan du gå in på Revanssis webbplats

Priser

Här hittar du mottagningspriserna för företagsavfall: Avfallsstationernas prislista för företag

* Vad är avfallshantering
i andra hand?

Rosk’n Roll är ett kommunalt avfallsbolag. Kommunens primära ansvar är att organisera avfallshanteringen av kommunalt avfall som uppstår inom kommunernas administrations- och serviceverksamhet. Kommunen är också skyldig att i andra hand organisera avfallshanteringen för annat avfall, såsom exempelvis företagsavfall ifall 1) avfallsinnehavaren ber om det på grund av bristande serviceutbud inom den privata sektorn och ifall 2) avfallskvaliteten och
-mängden lämpar sig för transport eller behandling i det kommunala avfallshanterings-systemet.

Farligt avfall från företag

På alla våra avfallsstationer tar vi emot små partier farligt avfall från företag. Farligt avfall från företag är i allmänhet belagda med en avgift. (Se förteckningen över farligt avfall: Statsrådets förordning om avfall. Bilaga 4, Avfallsförteckning: De vanligaste typerna av avfall samt farligt avfall.)

Blanda inte olika slags farligt avfall med varandra eller med andra avfall och ämnen. Förvara farligt avfall i kärl som är märkta och i gott skick. Se till att regelbundet frakta avfall till behandling. Skaffa godkända och farofaktorenliga förpackningar och kärl för själva transporten. För bok över det farliga avfallet och gör upp ett transportdokument för flytten.

Transportdokument

Transportdokumentet gäller yrkesrelaterade avfallstransporter. Det krävs inte transportdokument när det handlar om privathushåll som själva fraktar avfallet till avfallsstationen. Om avfallet avhämtas från privata hushåll är det den som transporterar avfallet som gör upp transportdokumentet i stället för avfallets innehavare. I transportdokumentet ska information om avfallets ursprung, om avsändaren, om chauffören och om kvaliteten noteras. Transportdokumentet ska finnas till hands under hela avfallstransporten.

Vid behov fylls transportdokumentet i också för andra avfall, till exempel om man måste undersöka avfallets lämplighet för vidarebehandling eller för deponering på avstjälpningsplatsen, alternativt ifall det kräver specialbehandling, såsom intäckning.

Fyll i och skriv ut transportdokumentet

Anvisningar för att fylla i transportdokumentet (på finska)

Transportdokument fås även avgiftsfritt på avfallsstationerna.

Tilläggsinformation: produktionschef Henri Vuorenmies, henri.vuorenmies@rosknroll.fi