Offentliga upphandlingar

Enligt lagen om upphandling konkurrensutsätter vi alla saker, tjänster och byggnadsprojekt som införskaffas på marknaden.

Största delen av våra upphandlingar är periodiskt återkommande, det vill säga tidvis konkurrensutsätts de på nytt. Ur kundsynvinkel är de synligaste exemplen på våra utlagda tjänster avfallstransporterna och maskinarbetet på avfallsstationerna, där företagarna där företagarna tidvis byts ut.

Aktuella upphandlingar:

  • I småupphandlingar ber vi om offerter direkt per e-post.
  • Kungörelser om upphandlingar som överskrider nationella och EU-tröskelvärden finns på adressen www.hankintailmoitukset.fi.