Umpisäiliö omakotitalon pihassa.

Tömning av slambehållare

I västra och östra Nyland övergår man till kommunalt organiserad slaminsamling från bostadsfastigheter. Under åren 20242026 övergår ett område i taget till kommunal insamling.

Du kan beställa tömning av slambehållaren från valfritt företag fram till dess att de kommunala slamtransporterna inleds i din kommun.

Ansvaret för att organisera tömningen av slamavskiljare med tillhörande behållare, tömningen av slutna tankar samt slamtransporterna övergår från fastighetsinnehavaren till det kommunala avfallsbolaget.

De av Rosk’n Roll upphandlade transporterna inleds i verksamhetsområdets västra delar och framskrider österut ett område i taget under en tvåårig övergångsperiod. Först ut är Hangö som övergår till kommunala transporter i oktober 2024.

I fortsättningen beställer fastighetsinnehavaren tömningen av behållarna samt slamtransporterna av kommunägda Rosk’n Roll Oy Ab.

Nylands avfallsnämnd fattade år 2021 beslut om att övergå till kommunalt organiserade slamtransporter. Nämnden fastställer priserna ett område i taget, allt eftersom upphandlingen framskrider.

Tömningstjänsterna

Standardtömning

Standardtömning utförs under specifika veckor i en med fastighetsinnehavaren överenskommen tömningsrytm. Standardtömningarna utförs vardagar kl. 6–22. Standardtömningarnas rytm kan ändras vid behov. Ändringen ska göras senast sju vardagar innan den önskade tömningsveckan.

Beställningstömning

Beställningstömning är en engångstömning som fastighetens innehavare beställer separat och som utförs inom de sju följande vardagarna efter beställningens mottagningsdag. Beställningstömningar utförs vardagar kl. 6–22.

Precisionstömning

Precisionstömning utförs inom de tre följande vardagarna efter att beställningen mottagits och/eller vid en med kunden överenskommen tidpunkt. Precisionstömningar utförs vardagar kl. 6–22.

Jourtömning

Jourtömningar utförs enligt överenskommelse under samma eller följande dag beroende på hur akut läget är. Jourtömningar utförs även under veckoslut och nattetid.

Anmäl informationen om avloppssystemet på din fastighet

Vi har skickat brev till alla kunder för vars fastigheter vi behöver information om avloppssystemet. Om du har fått brevet, var vänlig och gå in på vår e-tjänst och fyll i uppgifterna. Informationen behövs för att planera områdets slamtransporter samt för myndighetsbruk.

 • Blev någonting oklart? Kontakta vår kundtjänst, 020 637 7000, vardagar 8.30–15.30 (lna/lsa) eller liete@rosknroll.fi
 • Nylands avfallsnämnds slamguide hjälper dig att identifera ditt eget avloppssystem.

Egen behandling av slam

Det är tillåtet att sprida slam som uppstår på den egna bostadsfastigheten som gödsel på egen åker eller på en åker man besitter och som är i odlingsbruk. Innan slammet sprids på åkern måste det kalkstabiliseras eller behandlas på något annat av Livsmedelsverket eller av miljöskyddsmyndigheterna godkänt sätt.

Mottagaren av slam från slamavskiljare och slutna behållare får behandla slam som uppkommit vid boende från högst fyra grannfastigheter eller en annan närbelägen fastighet. Slammet får spridas på åkrar på samma villkor som slam från eget boende.

En skriftlig anmälan om egen behandling av slam från slamavskiljare med tillhörande behållare och från slutna tankar måste göras till avfallshanteringsmyndigheten innan behandlingen inleds, ifall slammet sprids som åkergödsel.

Beakta följande innan slambilen anländer

 • För slamtransporterna används i regel stora tankbilar. På vägar med viktbegränsning kan slambilen endast köra med undantagslov.
 • Du meddelar väl Rosk’n Roll om det inte går att köra med slambil på trafikleden som leder till din fastighet.
 • Numret på din fastighet bör synas tydligt.
 • Flytta på bilarna och koppla hundarna.
 • Försäkra dig om att chauffören har fri passage till behållaren:
  • Röj vegatationen
  • Skotta bort snön och sanda
  • Märk ut behållaren så att den är lätt att hitta under alla årstider.
  • Öppna låsen på portar och lock eller kom överens om öppningen när du gör din beställning. Behållarnas lock måste gå att öppna och flytta på för hand.