Avfallshanteringens grundavgift

Avfallshanteringens grundavgift är en bostadsspecifik månadsavgift för privathushåll som fastställs ägaren eller användaren av en stadigvarande bostad eller fritidsbostad. I bostadsaktiebolag baserar sig avgiften som debiteras på bostädernas antal.

Med grundavgiften finansieras kommunernas lagenliga avfallshanteringsuppgifter. Hit hör bland annat:

  • insamling av farligt avfall
  • tjänsterna på avfallsstationerna
  • rådgivning och kommunikation
  • att sköta myndighetsuppgifter inom avfallshantering (avfallsnämnden) och att upprätthålla ett avfallsregister.

Med grundavgiften upprätthålls även nätverket av ekopunkter som kompletterar producenternas återvinningspunkter samt de ambulerande Otto och Romulus-avfallsinsamlingarna.

I Finland finansieras avfallshanteringen i sin helhet av avgifter som samlas in av avfallsproducenterna och inte exempelvis med skattemedel. Var och en ansvarar själv för och betalar för sitt eget avfall. Inkomsterna från avfallsavgifterna använder vi för avfallshanteringen och för att utveckla den.

Avgiftsklasser och fakturering

Grundavgiftsklasserna är:

Bostadstypeuro i månaden (innehåller moms 24 %)
Fast bostad2,91
Fritidsbostad1,46
Hus med en bostad som står tom1,46

Avgiften gäller bostäder som står tomma och även obrukbara bostäder enligt Nylands avfallsnämnds beslut från den 15.6.2022.

Grundavgiften baserar sig på avfallstaxan som fastställts av avfallsnämnden. Den faktureras retroaktivt och vanligtvis i samband med den övriga avfallsfaktureringen.

Läs mera om avfallstaxan och avgifterna på avfallsnämndens webbplats.