Gamla övertäckta deponiområden där landskapsbyggandet gjorts.

Avfallets hanterings- och avstjälpningsduglighet

Rosk’n Roll deponier för avfall det vill säga avstjälpningsplatser finns på Munka avfallscentral i Lojo och på Domargård avfallscentral i Borgå.

Avfall som är tänkt att deponeras på avstjälpningsplatsen måste först utredas för avstjälpningsduglighet innan det kan levereras till avfallscentralen. Ifall du är osäker på om avfallet från ditt företag duger att ta emot eller går att hantera, vänligen ta kontakt med Rosk’n Roll innan du levererar avfallet till avfallscentralen. I oklara fall kan vi inte garantera att avfallet tas emot utan erforderliga skriftliga utredningar kring avfallets sammansättning

Utredning av avstjälpningsplatsduglighet

På avstjälpningsplatsen är det förbjudet att deponera avfall där halterna av organiskt material överstiger 10 procent. Rosk’n Roll tar inte heller emot avfall som klassas som farligt avfall för deponering på avstjälpningsplatsen.

Utredningen av avstjälpningsdugligheten inleds med att fylla i blanketten för avfallets grunddefiniering. Blanketten lämnas till Rosk’n Roll för godkännande innan avfallet förs till avfallscentralen.

Här kan du fylla i blanketten för avfallets grunddefiniering (på finska)

Avstjälpningsdugligheten kan inte alltid konstateras med hjälp av uppgifterna som angetts på blanketten för avfallets grunddefiniering. Följande avfall förutsätter testning som baserar sig på laboratorieanalyser:

  • blästringssand
  • aska- och slaggavfall
  • fällningar och skrubberavfall
  • avfall från industriprocesser som innehåller skadliga ämnen
  • rens
  • förorenade jordmassor
  • rent jordmaterial som innehåller mycket organiskt material och som deponeras på avstjälpningsplatsen

Ovannämnda avfall tas emot för deponering på avstjälpningsplasten endast enligt överenskommelse på förhand.

Avfallets producent eller innehavare ansvarar för att avfallet analyseras i ett godkänt laboratorium och svarar även för kostnaderna.

Tilläggsinformation och -anvisningar

Läs mera om avstjälpningsplatsduglighet (pdf, på finska)

Om du är osäker på ifall ditt företags avfall är mottagnings- eller hanteringsdugligt, vänligen kontakta Rosk’n Roll innan du leverar avfallet till avfallscentralen.

Fråga mera om avstjälpningsplatsdugliget och om hur blanketten för avfallets grunddefiniering fylls i:

produktionschef Henri Vuorenmies, tfn 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi