Kaksiosainen kuva: Vaakahenkilö palvelee asiakasta, ilmakuva Kilpilahden materiaalikeskuksesta.

Yritysjätteen vastaanotto

Rosk’n Roll on kunnallinen jäteyhtiö, jonka ensisijainen tehtävä on vastata kotitalouksissa sekä kunnan palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Lisäksi takaamme pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuhintaiset jätehuollon lähipalvelut alueellamme.

Jätelain asettamien rajoitusten vuoksi kunnallisen jäteyhtiön on mahdollista tarjota yrityksille jätteen vastaanottopalveluja avoimilla markkinoilla ilman tsv-sopimusta* vain vähäisissä määrin.

Vastaanottokäytännöt ja -hinnat

Jäteasemillemme vastaanottohinnat ja -käytännöt perustuvat jätteen tuontitapaan.

Pienkuormat

Pienkuorma = henkilö- tai pakettiautolla sekä mahdollisesti siihen liitetyllä peräkärryllä tuotu kuorma. Pakettiauto on ajoneuvo, joka voidaan rekisteröidä pakettiautoksi.

Yritysjätteiden pienkuormia vastaanotetaan kaikilla jäteasemillamme.

Kaikki pienkuormat hinnoitellaan tilavuuden perusteella, kappalehintaisia vanteellisia renkaita lukuun ottamatta.

Suurkuormat

Suurkuorma = kuorma-autolla tai traktorilla tuotu kuorma. 

Suukuormia vastaanotetaan jätekeskuksissamme Porvoon Domargårdissa ja Lohjan Munkkaalla sekä jätelajista riippuen määrätyillä jäteasemilla.

Tarkista vastaanottopaikat: Jäteasemahinnasto yrityksille

Suurkuormat hinnoitellaan pääasiallisesti painon mukaan. Hangon, Karjaan, Vihdin ja Sipoon jäteasemilla, tietyt suurkuormat hinnoitellaan tilavuuden mukaan.

Yritysten suurkuormia vastaanottaa alueellamme myös Revanssi Oy. Revanssi on Kuusakoski Oy:n ja Rosk’n Rollin omistama jätehuoltopalveluyritys, jolla on toimintaa Porvoon Domargårdin ja Lohjan Munkkaan jätekeskuksissa sekä Kilpilahden materiaalikeskuksessa.

Siirry Revanssin verkkosivuille

Hinnat

Katso vastaanottohinnat: Jäteasemahinnasto yrityksille

* Mikä on TSV eli toissijainen jätehuoltopalvelu?

Rosk’n Roll on kunnallinen jäteyhtiö. Kunnan ensisijainen vastuu on järjestää asumisessa sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Kunta on myös velvollinen järjestämään jätehuollon toissijaisesti muulle jätteelle, kuten esimerkiksi yritysten jätteelle, jos 1) jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja 2) jos jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

Yrityksen vaaralliset jätteet

Vastaanotamme yritysten vaarallisten jätteiden pieneriä kaikilla jäteasemillamme. Yritysten vaaralliset jätteet ovat yleensä aina maksullisia. (Katso luettelo vaarallisista jätteistä: Valtioneuvoston asetus jätteistä. Liite 4, Jäteluettelo: yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet.)

Älä sekoita erilaisia vaarallisia jätteitä keskenään tai muihin jätteisiin tai aineisiin. Säilytä vaaralliset jätteet merkityissä ja hyväkuntoisissa astioissa. Toimita jätteet säännöllisesti käsiteltäviksi. Hanki kuljetusta varten vaaraominaisuuksien mukaiset, hyväksytyt pakkaukset tai astiat. Pidä vaarallisista jätteistä kirjaa ja laadi siirtoa varten siirtoasiakirja.

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jos kotitalous kuljettaa itse jätteensä jäteasemalle, ei siirtoasiakirjaa edellytetä. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijaan laadittava siirtoasiakirja. Siihen merkitään tiedot jätteen alkuperästä, lähettäjästä, kuljettajasta ja laadusta. Asiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan.

Siirtoasiakirja täytetään tarvittaessa myös muista jätteistä, esimerkiksi jos jätteiden sopivuutta käsittelyyn tai kaatopaikalle sijoitettavaksi joudutaan tarkemmin selvittämään tai jos ne vaativat erityiskäsittelyä, kuten peittämistä.

Täytä ja tulosta siirtoasiakirja

Ohje siirtoasiakirjan täyttämiseen

Siirtoasiakirjoja saa veloituksetta myös jäteasemilta.

Lisätietoja: tuotantopäällikkö Henri Vuorenmies, henri.vuorenmies@rosknroll.fi