Rosk’n Roll gjorde ett ekonomiskt förlustår som gav nya forskningsdata  

11.5.2023 Meddelande

Rosk’n Rolls omsättning år 2022 var 25,5 miljoner euro. Jämfört med den föregående räkenskapsperioden sjönk omsättningen med 0,5 procent. Investeringarnas inventarium under räkenskapsperioden var 5,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat före skatter och bokslutsdispositioner var 1 064 530 euro förlustbringande.

Läs bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse (pdf):

Rosk’n Roll Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

Den största orsaken till förlusten är affärsverksamhetens kraftiga kostnadshöjning under räkenskapsåret. Kostnaderna i synnerhet för insamlingen och transporten av avfall samt för affärslokalerna har stigit kraftigt. Bolaget fattade beslut om att för avfallsnämnden föreslå förhöjningar i avfallshanteringens grundavgift, i mottagningsavgifterna samt i sopkärlens tömningspriser, som fastställs i avfallsnämndens avfallstaxa. Förslaget till avfallsnämnden gjordes i slutet av verksamhetsåret, men förhöjningarna i kundpriserna genomfördes ännu inte under år 2022.

Den totala mängden avfall ökade

Helhetsmaterialmängden som bolaget hanterade var 156 800 ton, varav 103 400 ton togs emot på avfallsstationer och avfallscentraler och 53 470 ton samlades in från fastigheter. Den totala mängden avfall ökade med 0,77 procent jämfört med året innan, ansamlingen från fastighetsinsamlingen ökade med 2,4 procent. Av det kommunala avfallet kunde 24,6 procent återvinnas som material, 67,3 procent återvanns som energi och 3,3 procent deponerades på avstjälpningsplatsen.

Rosk’n Roll har som strategisk målsättning att öka på andelen återvinnbart material i förhållande till mängden blandavfall.

Nyttoavfallsförvärvets utveckling 2018–2022, avfallsmängderna i ton. Inkluderar avfall från Rosk’n Rolls fastighets- och ekopunktsinsamling samt avfall från små kunder som tagits emot på avfallsstationerna.

Insamlingen av nyttoavfall från fastigheterna har ökat snabbt under de senaste åren. År 2022 utvidgades sorteringsskyldigheten för förpackningsavfall (plast-, kartong- och glasförpackningar samt metall) till fastigheter i tätorter med minst fem bostäder.

Utvecklingen av antalet fastigheter (st) som samlar in nyttoavfall separat. Flerfacksinsamlingen, där man i ett sopkärl samlar avfall som kan återvinnas som material (plast-, kartong- och glasförpackningar samt småmetall) från små fastigheter, har varit en del av serviceutbudet i flera år. Tjänsten har stadigt vuxit i popularitet och togs med i uppföljningen för år 2022.

Det omfattande flerfacksprojektet avslutades

Forskningsprojektet kring flerfackstjänsten, som inleddes år 2021 med stöd av miljöministeriet, avslutades år 2022. I undersökningen testades hur en optimerad flerfacksinsamling påverkar kostnaderna, miljöutsläppen, avfallsmängderna samt kundupplevelsen.

I försöket var andelen material som ficks till återvinning mycket hög jämfört med mängderna som generellt samlas in i Finland. Blandavfallets andel av avfallet som följdes upp i undersökningen utgjordes av cirka 45 % och resten – det vill säga över hälften – var separat sorterat avfall som kan utnyttjas som näring eller som material.

Blandavfallets sammansättning undersöktes

Under verksamhetsåret gjorde Rosk’n Roll för första gången en undersökning av blandavfallets sammansättning, där innehållet i soppåsar från hushållen studerades. Innehållet i soppåsarna klassificerades i 11 olika materialgrupper. 38 procent av blandavfallets innehåll var köks- eller trädgårdsavfall, 16 procent plast och 16 procent hörde till gruppen ”blandat”, som till största delen var precis det som borde finnas i blandavfallet. Resten av skräpet bestod närmast av papper, kartong, glas, metall, textilier och skodon. Avsikten är att i fortsättningen undersöka sammansättningen på kundernas blandavfall kontinuerligt.

Materialgruppernas vägda medeltal av blandavfallets sammansättning i hushållen på Rosk’n Rolls verksamhetsområden presenterade enligt invånarantal.

Koldioxidavtrycket för bolagets verksamhet beräknades 

På Rosk’n Roll arbetar vi kontinuerligt för att stävja utsläpp. Målsättningarna för att minska på utsläppen förorsakade av metanutsläpp från avfallsdeponier samt av transporterna har definierats i bolagets strategi. År 2022 beräknades koldioxidavtrycket för bolagets verksamhet under året innan. På basis av uträkningen bekämpas klimatutsläppen påtagligt tack vara bolagets verksamhet – genom att samla in, ta emot och rikta återvinningsbart avfallsmaterial till nyttoanvändning.

Enligt resultaten förorsakas de största utsläppen (43 % av helhetsutsläppen) av förbränning av blandavfall. Å andra sidan fås härifrån även märkbar klimatkompensation, när energi som utvinns vid förbränningen kan användas för att ersätta fossila bränslen.

De näst största utsläppen (25 %) förorsakas av avfallsdeponier. Knappt något avfall alls förs längre till avfallsdeponierna som är i bruk, men metanutsläpp uppstår fortfarande i tidigare insamlade avfallsmassor. Den tredje största utsläppskällan (20 %) hänförde sig till hanteringen av avfall som förts till avfallsstationerna och avfallscentralerna. Tack vare materialåtervinningen av olika avfallsslag minskar verksamheten som helhet ändå på klimatpåverkan. Insamlingen och transporten av avfall förorsakar endast 3 % av helhetsutsläppen.

Kundnöjdheten på fortsatt hög nivå

Rosk’n Roll låter årligen genomföra en kundnöjdhetsenkät. Resultaten har redan under flera år visat att kunderna är mycket nöjda med servicen som deras kommunala avfallsbolag erbjuder. År 2022 var kunderna mest nöjda med tömningen av sopkärlet (4,42 på en skala från 1–5) samt med avfallsstationernas tjänster (4,30/5). Mest kritiska var kunderna i bedömningen av eko- och blandavfallspunkterna (3,86/5) samt av insamlingsnätverket för farligt avfall (3,60/5).

Förberedelse inför framtiden

Nylands avfallsnämnd fattade år 2021 beslut om att man på området under åren 2021–2026 stegvis övergår till kommunalt organiserade transporter av slam från slamavskiljare och slutna avloppstankar. År 2022 började Rosk’n Rolls logistiktjänster systematiskt planera och förbereda organiseringen av slamtransporterna.

Även förberedelserna för den kommande sorteringsskyldigheten för bioavfall, som gäller egnahemshus i större tätorter, påbörjades under år 2022.

Det mest betydande projektet inom avfallsmottagningen var planeringen av det nya självbetjäningssystemets införande. Förberedelser gjordes för att utvidga självbetjäningen till åtminstone tre avfallsstationer under år 2023.

På avfallsstationerna utvidgades även antalet sorterade avfallsslag som tas emot. Avlagda textilier samt betong- och tegelavfall lades till på varje avfallsstation. Dessutom utökades mottagningsställena för gipsskivor.

Att lägga till olika avfallsslag på avfallsstationerna är ett sätt att utöka mängden avfall som kan materialåtervinnas, och den vägen få återvinningsgraden att växa. Rosk’n Rolls målsättning är att höja återvinningsgraden till 55 procent före utgången av år 2026.