Rosk’n Rollilla taloudellisesti tappiollinen, uutta tutkimustietoa tuottanut vuosi  

11.5.2023 Tiedote

Rosk’n Rollin liikevaihto vuonna 2022 oli 25,5 miljoonaa euroa. Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto pieneni 0,5 prosenttia. Tilikauden investointien kokonaismäärä oli 5,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 1 064 530 euroa tappiollinen.

Tutustu yhtiön tilinpäätökseen ja hallituksen toimintakertomukseen (pdf):

Rosk’n Roll Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Suurin syy tappioon on liiketoiminnan kustannusten voimakas nousu tilivuoden aikana. Erityisesti jätteen keräyksen ja kuljetuksen sekä toimitilojen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Yhtiö päätti esittää jätelautakunnalle korotuksia kunnan jätetaksassa määriteltäviin jätehuollon perusmaksuihin, jätteen vastaanottohintoihin sekä jäteastioiden tyhjennysmaksuihin. Esitys tehtiin jätelautakunnalle toimintavuoden lopussa, mutta asiakashintojen korotuksia ei toteutettu vielä vuoden 2022 aikana.

Kokonaisjätemäärä kasvoi

Yhtiön käsittelemä kokonaismateriaalimäärä oli 156 800 tonnia, josta 103 400 tonnia vastaanotettiin jäteasemille ja jätekeskuksiin ja 53 470 tonnia kerättiin kiinteistöiltä. Kokonaisjätemäärä kasvoi 0,77 prosenttia edellisestä vuodesta, kiinteistökeräyksen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia. Yhdyskuntajätteistä 24,6 prosenttia pystyttiin hyödyntämään materiaalina, 67,3 prosenttia hyödynnettiin energiana ja kaatopaikalle loppusijoitukseen päätyi 3,3 prosenttia.

Rosk’n Rollin tavoitteena on kasvattaa kierrätyskelpoisen jätteen osuutta suhteessa sekajätteen määrään.

Hyötymateriaalisaantojen kehitys 2018–2022, jätemäärät tonneina. Mukana Rosk’n Roll kiinteistö- ja ekopistekeräyksien jätteet sekä jäteasemilla vastaanotetut pientuojien jätteet.

Hyötyjätteiden keräys kiinteistöiltä on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Vuonna 2022 pakkausjätteiden (muovi-, kartonki- ja lasipakkaukset sekä metalli) keräysvelvoite laajeni taajamissa kaikkiin vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin.

Hyötyjätteiden erilliskeräyksessä mukana olevien kiinteistöjen (kpl) kehitys. Monilokerokeräys, jossa kerätään yhdessä jäteastiassa materiaalina hyödynnettävien jätteitä (lasi-, kartonki- ja muovipakkauksia sekä pienmetallia) pieniltä kiinteistöiltä, on ollut palveluvalikoimassa useiden vuosien ajan. Tasaisesti suosiotaan kasvattanut palvelu otettiin v. 2022 osalta mukaan seurantaan.

Mittava monilokerohanke päätökseen

Vuonna 2021 aloitettu ympäristöministeriön tukema monilokeropalvelun tutkimushanke päättyi vuonna 2022. Tutkimuksessa testattiin optimoidun monilokerokeräyksen vaikutusta kustannuksiin, ilmastopäästöihin, jätteiden määrään sekä asiakaskokemukseen.

Kokeilussa kierrätykseen saatavien materiaalien osuus oli hyvin korkea verrattuna yleisesti Suomessa kerättyihin määriin. Tutkimuksessa seuratuista jätteistä sekajätteen osuudeksi muodostui noin 45 % ja loput – eli yli puolet – oli erikseen lajiteltuja, ravinteina tai materiaalina hyödynnettäviä jätteitä.

Sekajätteen koostumusta tutkittiin

Rosk’n Roll teki toimintavuoden aikana ensimmäistä kertaa sekajätteen koostumustutkimuksen, jossa tutkittiin kotitalouksien roskapussien koostumusta. Roskapussien sisältö luokiteltiin 11 eri materiaaliryhmään. 38 prosenttia sekajätteen sisällöstä oli keittiö- ja puutarhajätteitä, 16 prosenttia muovia ja 16 prosenttia kuului ryhmään ”sekalaiset”, joka suurimmaksi osaksi oli sitä, mikä sekajätteen kuuluisikin sisältää. Loput roskista olivat lähinnä paperia, kartonkia, lasia, metallia sekä tekstiileitä ja jalkineita. Asukkaiden sekajätteen koostumusta on jatkossa tarkoitus tutkia säännöllisesti.

Tutkimusryhmiä edustavien asukasmäärien mukaisesti painotettu keskimääräinen sekajätteen koostumus Rosk’n Rollin toimialueen kotitalouksissa.

Yhtiön toiminnalle laskettiin hiilijalanjälki  

Rosk’n Rollissa tehdään jatkuvasti töitä päästöjen hillitsemiseksi. Yhtiön strategiassa on määritelty tavoitteet sekä jätteiden loppusijoituksen metaanipäästöjen että kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähenemiselle. Yhtiön toiminnalle laskettiin v. 2022 hiilijalanjälki edellisvuoden osalta. Laskennan perusteella jäteyhtiön toiminnalla – kierrätyskelpoisten jätemateriaalien keräämisellä, vastaanotolla ja hyötykäyttöön ohjaamisella – torjutaan merkittävästi ilmastopäästöjä.

Tulosten mukaan suurimmat päästöt (43 % kokonaispäästöistä), aiheutuvat sekajätteen poltosta. Toisaalta tästä saadaan myös merkittävät päästöhyvitykset, kun poltossa saadulla energialla pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Toiseksi suurimmat päästöt (25 %) aiheutuvat jätetäytöistä. Käytössä oleville jätetäytöille ei enää juurikaan jätettä mene, mutta aiemmin kerätyistä jätemassoista syntyy vielä metaanipäästöjä. Kolmanneksi suurimmaksi päästölähteeksi (20 %) osoittautui jäteasemille ja jätekeskuksiin tuotujen jätteiden käsittely. Eri jätelajien materiaalihyödyntämisen ansiosta toiminta on kuitenkin kokonaisuudessaan ilmastokuormitusta vähentävää. Jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuu vain 3 % jätehuollon kokonaispäästöistä.

Asiakastyytyväisyys yhä korkealla tasolla

Rosk’n Roll teettää vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Tulokset ovat jo vuosien ajan osoittaneet, että asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä kunnallisen jätehuoltoyhtiönsä palveluihin. Vuonna 2022 asiakkaat olivat tyytyväisimpiä jäteastian tyhjennykseen (4,42 asteikolla 1–5) sekä jäteasemien palveluihin (4,30/5). Myös jäteyhtiön asiakaspalvelu keräsi kiittäviä arvioita (4,1/5). Kriittisimpiä asiakkaat olivat arvioinneissaan eko- ja sekajätepisteistä (3,86/5) sekä vaarallisen jätteen keräysverkostosta (3,60/5).

Valmistautumista tulevaisuuteen

Uudenmaan jätelautakunta teki vuonna 2021 päätöksen, että alueella siirrytään kunnan järjestämään saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukseen portaittain vuosina 2021–2026. Rosk’n Rollin kuljetuspalvelut aloitti vuonna 2022 järjestelmällisen suunnittelun ja valmistautumisen lietteiden kuljetusten järjestämiseen.

Myös suurimpien taajamien omakotitaloille tulevan biojätteen lajitteluvelvoitteen vaatimat palvelujen järjestelyt aloitettiin jo vuoden 2022 aikana.

Jätteen vastaanotossa merkittävin projekti oli uuden itsepalvelujärjestelmän käyttöönoton suunnittelu. Itsepalvelua valmisteltiin laajennettavan vuoden 2023 aikana kolmelle jäteasemalle.

Jäteasemilla myös lisättiin vastaanotettavien lajiteltujen jätelajien määrää. Poistotekstiilien sekä betoni- ja tiilijätteen vastaanotto lisättiin joka jäteasemalle. Lisäksi kipsilevyjen vastaanottopaikkoja lisättiin.

Erilaisten jätelajien lisääminen jäteasemilla on yksi tapa lisätä materiaalina hyödynnettävien jätteiden määrää ja siten kasvattaa kierrätysastetta. Rosk’n Rollin tavoitteena on kierrätysasteen nosto 55 prosenttiin vuoden 2026 loppuun mennessä.