Stenmaterial

sand, bastustenar

Hör till avfallsslaget

Jordmassor

Information om avfallet

Till rena jordmassor räknas överskottsjord som uppkommer till följd av jordbyggnation och som saknar återvinningsobjekt.

Jordmassor mottas separat på avfallscentralerna i Borgå och Lojo och på Sibbo avfallsstation.
Jordtypen kan inverka på mottagningsmöjligheterna och priset. På de övriga avfallsstationerna kan jordmassor tas emot som icke brännbart blandavfall enligt priset för blandavfall. I första hand rekommenderar vi ändå att kontakta kommunernas jordavstjälpningsplatser eller kommunens myndigheter.

Jordmassorna måste vara fria från avfall. Jordmassorna får inte innehålla bygg-, bland- eller övrigt avfall (ex. tegel, betong, metall, stubbar osv.).
Om jordmassorna härstammar från ett förorenat område eller om området har använts till ex. skjutbane-, servicestation-, verkstads- eller tvätteriverksamhet, hantering av skrot eller avfall, industriell verksamhet eller övrig verksamhet i likhet med dessa ska en separat överenskommelse om mottagningen göras.

Vad händer med avfallet?

Jordmassorna utnyttjas vid miljöbyggande, bland annat vid utformningen av deponeringsområden.