Rosk’n Roll gjorde ett ekonomiskt bra år och utvecklade verksamheten

6.5.2022 Meddelande

År 2021 var Rosk’n Rolls omsättning 25,6 miljoner euro. Jämfört med föregående räkenskapsperiod ökade omsättningen 3,9 procent. Räkenskapsperiodens vinst efter skatter var 2,9 miljoner euro. Vinsten används i sin helhet för att säkerställa att avfallshanteringen utvecklas och miljöinvesteringar genomförs. Målet är att också i fortsättningen behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter stabila och rimliga i förhållande till den servicenivå som erbjuds. Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 5,5 miljoner euro.

Den totala mängd material som bolaget hanterade var 155 600 ton och av det mottog man 103 400 ton direkt till avfallsstationer och avfallscentraler, och 52 200 ton insamlades från fastigheter. Den totala mängden avfall sjönk med 17,0 procent från året innan, men den insamlade mängden avfall från fastigheter ökade med 2,5 procent. Av avfallet kunde 22,4 procent materialåtervinnas, 68,9 procent gick till energiutvinning och 4,2 procent deponerades på avstjälpningsplatser.

Målet är att öka på andelen avfall som kan återvinnas som material. På Rosk’n Roll följer man noggrant med mängden nyttomaterial som samlas in och mottas. Mängderna av ett flertal material, såsom under senaste år speciellt plastförpackningar, har ökat i jämn takt. Det framgår av grafen här intill.

Nyttomaterialens utfall, utvecklingen 2017–2021 (avfallsmängder, ton). Avfallet från Rosk’n Rolls fastighets- och ekopunktsinsamlingar samt små avfallslaster som tagits emot på avfallsstationerna är medräknade.

Den nya avfallslagen från 2021 styr verksamheten och utvecklingsarbetet

”Vi följer aktivt med förändringarna inom branschen och strävar redan i god tid efter att svara på de krav som avfallslagen och föreskrifterna om avfallshantering ställer. Vårt mål är att kontinuerligt utveckla både vår egen verksamhet och avfallsbranschen, i första hand genom att beakta miljöperspektiv och kunders behov – och att informera om förändringar så att sortering och avfallshantering är så enkelt som möjligt för den enskilda invånaren i fastigheten”, konstaterar Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Avfallsinsamlingsförsöket som började på Stationsåkern i Lojo i juni 2021 och som stöds av miljöministeriet var bolagets mest betydande forskningsprojekt under året. Syftet med det här utvecklingsprojektet kring flerfackstjänsten är att pröva på hur en optimerad flerfacksinsamling, som genomförs likadant på ett visst bostadsområde åt så många bostäder som möjligt, påverkar kostnader, klimatutsläpp, avfallsmängder och kundupplevelse. Dessutom testas det ett ventilerat bioavfallskärl för separat insamling av bioavfall som möjliggör längre tömningsintervall och tack vare det mindre kostnader för kunderna. Försöket tar slut i juni 2022 och resultaten rapporteras på hösten.

Merparten av investeringarna riktade sig till avfallscentraler och avfallsstationer

På Domargård avfallscentral i Borgå förnyades vågbyggnaden och de gamla fordonsvågarna, som använts för att väga avfall, byttes ut till nya. Under ombyggnadsarbetet förnyades dessutom decennier gamla el-, vatten- och avloppssystem och områdets belysning och körarrangemang förbättrades.

I Ingå utvidgades avfallsstationen att motsvara det ökade behovet av sortering. ”Efter att arbetena är gjorda är det smidigare och trevligare att besöka avfallsstationen och att lossa avfall när utrymmen och rutter är fungerande och rymligare”, berättar Sanna Lehtonen som är produktionsdirektör på Rosk’n Roll.

Den flexibla självbetjäningen ökade när de separata insamlingscontainrarna för farligt avfall i Forsby och Strömfors i Lovisa och i Saukkola i Lojo förnyades och automatiserades. Nu blir man enklare av med farligt avfall på självbetjäningscontainrarna mellan klockan 7 och 22 när det passar en själv bäst.

Kunderna tackade när insamlingen av avlagda textilier inleddes

I november 2021 började Rosk’n Roll samla in avlagda textilier, det vill säga utslitna kläder och hemtextilier i Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg och Vichtis. Oanvändbara produkter slussas vidare till Sydvästra Finlands avfallsservice nya anläggning i Pemar, där textilierna bearbetas och förvandlas till returråvara. Av de återvunna fibrerna kan man tillverka exempelvis garn, olika fibertygsmaterial och isoleringar. År 2022 kommer insamlingen av avlagda textilier att finnas på alla avfallsstationer i Rosk’n Roll.

Alltmer material i cirkulation direkt från den egna gården

Insamling av glas-, kartong- och plastförpackningar och metall utvidgades när separatinsamlingen av dessa enligt avfallshanteringsföreskrifterna från och med 1.7.2021 även skulle organiseras i tätorter vid alla fastigheter med minst 10 lägenheter. För Rosk’n Roll betydde det här att det började samlas in förpackningsmaterial från ungefär 900 nya fastigheter.

”För kunderna betydde ändringen sorteringstjänster som finns allt närmare. För att utvidga insamlingen på ett bra sätt, producerade vi här på Rosk’n Roll mycket vägledande material till bostadsaktiebolag, gav avfallsrådgivning till bostadsaktiebolagens invånare i samband med talkon, planerade nya körrutter för sopbilar och kontaktade givetvis en stor mängd disponenter och hjälpte att planera avfallsutrymmen”, berättar Rosk’n Rolls service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

Nyttoavfallsinsamling från fastigheter har ökat kraftigt under de senaste åren. Här invid finns en graf över hur antalet fastigheter har utvecklats inom den separata insamlingen av nyttoavfall 2017–2021.

Utvecklingen av de fastigheter (st.) som ingår i separatinsamlingen av nyttoavfall

År 2022 kommer insamlingen av glas-, kartong- och plastförpackningar och metall att utvidgas ytterligare och gäller från och med 1.10 alla fastigheter med minst fem bostäder.

Läs bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse (pdf):
RR Bokslut och verksamhetsberättelse 2021