Berömliga vitsord för Rosk’n Roll i kundnöjdhetsundersökning

22.1.2024 Meddelande

Rosk’n Rolls kunder är fortsättningsvis väldigt nöjda med avfallshanteringstjänsterna de erbjuds. Kunderna var mest nöjda med tömningen av sopkärlen, med servicen på avfallsstationerna samt med kundtjänsten. Det här framkommer i en enkät som blev klar vid årsskiftet. 

Kunderna betjänas också i snöstorm. Servicerådgivare Joel Öhman fotad på Domargård avfallscentral i Borgå måndagen den 22.1. 

Enligt dem som svarade på förfrågan var tömningen av sopkärlen (medeltal 4,6 på en skala från 1–5), sopbilschaufförernas arbetsinsats (4,5) samt avfallsstationstjänsterna (4,6) de moment som lyckats allra bäst. Mest kritiska var kunderna till eko- och blandavfallspunkternas städighet (3,6,), till hur avfallen får plats i kärlen på eko- och blandavfallspunkterna (3,7) samt till mängden mottagningspunkter för farligt avfall (3,7). 

I största delen av de öppna svaren gällande önskemål kring hur tjänsterna borde utvecklas önskades fler insamlingspunkter för plast. 

”Vi förmedlar önskemålet till Rinki, som för tillfället ansvarar för insamlingen av plastförpackningsavfall på ekopunkterna. Rosk’n Roll har just nu på gång ett projekt där bolagets framtida servicenivå definieras. I samband med det dras även riktlinjerna för insamlingen av plastförpackningar upp”, säger Marko Printz, service- och utvecklingsdirektör på Rosk’n Roll. 

Bolagets mest anlitade tjänster, efter tömningen av sopkärl på fastigheter, är servicen på avfallsstationerna och på ekopunkterna, som något fler än i fjol uppgav att de hade använt. Över 80 procent av dem som svarade hade använt avfallsstationernas tjänster. 

Utvidgningen av självbetjäningen på avfallsstationerna syntes också i enkätresultaten. Nästan en femtedel av dem som svarade hade utnyttjat självbetjäningsmöjligheten. Även antalet kunder som anlitade självbetjäningscontainrarna för farligt avfall hade ökat sedan i fjol. 

Kunderna sorterar samvetsgrant 

På basis av enkäten är Rosk’n Rolls kunder riktigt samvetsgranna sorterare. Över 90 procent av dem som svarade återvinner glasförpackningar, papper, kartong, batterier och metall. I fråga om plastförpackningar, bioavfall och textilier har sorteringsivern ökat en aning jämfört med tidigare med mätningar. Tre av fyra svarade att de komposterar eller sorterar bioavfall för separatinsamling. 

Nästan hälften (48 %) av dem som svarade upplevde att de hade fått tillräckligt med information om avfallshanteringen. Andelen ökade en aning jämfört med året innan. Mera information önskades framför allt om sortering av avfall samt om materialåtervinning av avfall. De som svarade upplevde att de fick mest information om Rosk’n Rolls tjänster via material som delas ut till hemmen. Bolagets kundtidning Roskis och väggkalendern var fortfarande de mest populära informationskällorna. Bolagets webbplats lyftes fram som tredje viktigast. 

Innolink förverkligade enkäten i slutet av år 2023 och total 1273 fast bosatta invånare och fritidsboende i Väst- och Östnyland svarade på den.