Rosk’n Roll Oy Ab gjorde ett bra resultat

4.7.2017 Meddelande

Bokslutet för Rosk’n Roll Oy Ab 2016 godkändes på bolagsstämman den 13 juni 2017. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 14,8 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var något mindre än året innan, men dock fortfarande bra: 591 000 euro.

Bolaget betalar inte dividender till sina ägare, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Rosk’n Rolls kundavgifter har även förblivit verkligt låga. Kunderna erbjuds högklassiga avfallshanteringstjänster som uppfyller miljökraven. Det goda ekonomiska läget gör det möjligt för bolaget att investera i den utveckling som behövs för avfallshanteringen.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt cirka 0,5 miljoner euro. Merparten av investeringarna riktades till det miljöskydd som utförs på det egna området, bland annat effektiverad insamling av deponigas på Munka avfallscentral.

Mandatperioden för Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelse är två år. De nuvarande medlemmarna, som valdes år 2016, Juhana Salmenpohja och Rolf Oinonen från Lojo, Jaakko Laiho från Hangö, Mikael Carlberg från Ingå och Mika Tallgren från Högfors, fortsätter. Som styrelsens ordförande fortsätter Ulla Lindström-Dahl från Raseborg och som vice ordförande Jarmo Kuosa från Vihtis.

Under 2016 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i bolagets ägarkommuner och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk’n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen och ett beslut väntas inom kort. Fusionen torde genomföras i början av år 2018. Bolagen producerar tillsammans Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster och funktionerna har förenhetligats i så stor omfattning det har varit möjligt. Bolagen har publicerat sina verksamhetsberättelser på nätet på adressen vk2016.rosknroll.fi.