Nytt återvinningsbolag planeras i Nyland

11.4.2017 Meddelande

Kuusakoski Oy, Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab undertecknade 3.3.2017 ett intentionsavtal för att grunda ett nytt bolag som erbjuder återvinnings- och avfallshanteringstjänster. Bolaget inleder sin verksamhet sommaren 2017.

Det nya bolaget producerar övergripande återvinningstjänster för de avfallsflöden som uppstår inom handeln och industrin i Nyland. Bland annat tar det nya företaget emot metallskrot från sina företagskunder samt tar emot och behandlar byggavfall och olika industriella biprodukter. För företagen erbjuder bolaget integrerade avfallshanteringstjänster såsom insamling, behandling, rådgivning, planering och rapportering. Affärsverksamheten inleds med återvinning av metallskrot och byggavfall. Bolaget inleder sin verksamhet vid de nuvarande verksamhetsställena i Karis, Hyvinge, Borgå och Lojo.

Den nya upphandlingslagen och den ändring av avfallslagen som är under beredning begränsar kommunägda bolags utbud för företag. Genom det nya bolaget kan Rosk´n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab även i fortsättningen erbjuda företagen inom sitt område kostnadseffektiva avfallshanteringstjänster. Ägarkommunernas eventuella intäkter från det nya bolaget används för att utveckla kommuninvånarnas avfallshantering.

”Kuusakoski har erfarenhet av samföretag med den offentliga sektorn både i Finland och i Sverige. Vi tror att vi genom det nya bolaget kan erbjuda både nuvarande och nya kunder övergripande återvinningstjänster på ett högklassigt sätt”, säger Kuusakoski Oy:s verkställande direktör Atte Kekkonen.   

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Bolagens ägarkommuner beslutade om en fusion av ÖNA och RR och undertecknade ett fusionsavtal i december 2012. Förberedelserna för fusionen har inletts och i fråga om de operativa uppgifterna fungerar bolagen redan nu som ett bolag. Man uppskattar att den juridiska fusionen genomförs år 2017.