Näring tas tillvara och återvinns i forsknings- och utvecklingsprojekt på Munka i Lojo

28.5.2024 Aktuellt

GRK, Rosk’n Roll, Kiertoravinne och Redono har tillsammans startat upp ett projekt där den primära målsättningen är att skapa ett cirkulärekonomiskt ekosystem för olika biomaterial på Munka avfallscentral i Lojo. Företagen testar bland annat hur biokol lämpar sig för olika ändamål, från rening av avloppsvatten till svampodling och jordförbättring på åkrarna. 

GRK, Rosk’n Roll, Kiertoravinne och Redono har startat upp ett gemensamt projekt på Munka avfallscentral i Lojo. Inom ramen för projektet MunBio (ungef. MinBio), är siktet ställt på att lokalt återvinna näringsämnen, på vattenkontroll och på att producera renare biomassor, närodlad mat, jordförbättringsmedel samt att producera råvaror för livsmedel. Utöver det strävar man inom projektet efter att förbättra systemet för vattenkontroll på deponiområdena samt efter att minska belastningen från stadens avloppsvattensreningsverk. Lyckas projektet, hjälper det till att minska vattendragens, såsom Östersjöns, övergödning. 

Förutom att utveckla tekniker och processer för näringsåtervinning har projektet även som målsättning att utveckla samarbetet mellan olika företag och att ta fram gemensamma verksamhetsmodeller. I praktiken testas i projektet bland annat odling av fiberhampa utanpå en stängd deponi samt filtrering av avfallsvatten med biokol. Dessutom utreder man om biokol exempelvis kan användas för att täcka in flytgödsellager på lantgårdar, dit jordförbättringsmedel som bildas som produkt från biogasanläggningar fraktas. Under tiden som projektet pågår planeras också en BioFeed-anläggning på Munkaområdet, där man hanterar återvinningsgödsel och ur biogasanläggningens biprodukter producerar nya jordförbättringsämnen för produktion av mikroalger samt för andra lösningar för odling inomhus. 

”Det här projektet är väldigt mångsidigt, eftersom varje företag som deltar besitter särskild expertis. Samtliga företag är verksamma inom olika branscher, vilket i praktiken innebär att varje företag har egna specifika målsättningar under projektets gång”, säger projektutvecklingschef Annika Sormunen på GRK. GRK:s röda tråd i projektet är enligt henne det GRK-producerade biokolet. 

Biokol används i pilotprojekt där avloppsvatten filtreras  

Man har hittat ett tiotal olika användningsmöjligheter för biokol och nya utvecklas fortlöpande. Dessutom fungerar biokol som en utmärkt metod för att binda kol. Under projektets gång testar GRK tillsammans med de övriga företagen biokol för olika ändamål. 

”Biokol kan användas för att hantera dagvatten eller för att rena avrinnande vatten. På avfallscentralen bildas lak- och processvatten, som innehåller mycket näring och olika skadliga ämnen. Under projektets gång planerar och genomför vi en pilotstudie där biokol används för att filtrera avloppsvatten. Med bikolet testas hur man kunde minska på näringshalten i vattnet från avfallscentralen, rentav till den nivån att vattnet inte längre behöver ledas till avloppsvattenreningsverket, utan det i stället kunde användas till exempel för att odla biomassa.” 

”Även om vår pilotstudie gäller enbart Munka avfallscentral så är betydelsen betydligt större än så. Östersjön är exempelvis speciellt känslig för övergödning, eftersom den är rätt så grund och vattnet byts ut långsamt. Dessutom omges havet av tät bebyggelse vilket gör att rikligt med näring följer med avloppsvatten och avrinnande vatten. Nu kan vi testa hur biokol fungerar vid rening av avloppsvatten”, säger Sormunen. 

Rosk’n Roll står till tjänst med områden där projektets parter kan genomföra pilotstudierna. Dessutom utvecklar det ett hanterings- och insamlingssystem för avloppsvatten utifrån projektresultaten. 

”Projektet stöder utmärkt vårt bolags strategiska målsättning om att främja ibruktagandet av teknologi inom cirkulär ekonomi. Syftet med vårt långsiktiga utvecklingsarbete på området är just att möjliggöra testprojekt av den här typen och eventuella investeringar som följer på dem”, konstaterar Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen

På Munkaområdet utvecklas ett ekosystem för matproduktion 

Som en del av projektet utvecklar Redono ett ekosystem för lokal, urban matproduktion (PURE) på Munkaområdet. Här återvinns och utnyttjas återvunnen näring och koldioxid från Gasums biogasanläggning som via BioFeed-processen samt teknologier för inomhusodling, kan utnyttjas för åretruntproduktion av råvaror för lokal mat och närodlade livsmedel.  

I den nya produktionsmiljön kunde man också utnyttja spillvärme från den nya biokolanläggningen samt eventuellt också biokol i sig, bland annat i BioFeed-processen eller som växtunderlag för svampar. Redonos BioFeed-process kan också utnyttjas som en lokal hanteringsanläggning för avloppsvatten på Munkaområdet. Flertalet experiment, såsom en pilotstudie av BioFeed-processen samt odlingsförsök med mikroalger, genomförs medan projektet pågår. Under MunBio-projektets gång planeras en BioFeed-anläggning på Munkaområdet, som kan hantera runt 10 000 ton återvunnen gödsel om året. 

”Tack vare projektet kommer vi åt att utveckla egna lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin. Vår målsättning är att erbjuda nya teknologier för återvinning av näring samt metoder för att producera lokalt odlat mat och närproducerade livsmedel på ett hållbart sätt året om. Tillsammans med MunBio-projektets partner kan vi genomföra praktiska experiment samt utarbeta noggrannare planer för hur en produktionsmiljö i kommersiell skala kan förverkligas”, konstaterar Redonos grundare och verkställande direktör Henri Laine. 

Under projektets gång undersöks användningsmöjligheterna för biokol inom jordbruket 

Kiertoravinne genomför i sin tur en marknadsundersökning om användningen av biokol inom jordbruket. Dessutom undersöker Kiertoravinne biokolets kvarhållningspotential som täckmaterial för gödsel. Biokolets funktionalitet som täckmaterial är också ett intressant alternativ för lagring av flytgödsel från jordbruket. 

Medan projektet pågår undersöker Kiertoravinne också biokolets användningspotential som en del av sortimentet av jordförbättringsmedel. ”Ett av Kiertoravinnes mest centrala målsättningar är att främja näringsåtervinning och hållbar odling, så det här projektet erbjuder till alla delar ett väldigt intressant samarbete för oss. Både i Finland och globalt sett lever vi just nu i en betydande brytningspunkt när det gäller miljöpåverkan och i det här projektet skapar vi hållbara lösningar uttryckligen för miljön”, säger Kiertoravinnes affärsverksamhetsledare Jenni Ylikahri

Projektet har fått cirka 270 000 euro i finansiering ur Miljöministeriets program för främjande av återvinning av näringsämnen och utöver det finansieras projektet av respektive företag. Det är fråga om en lokal pilotsatsning som i framtiden kan dupliceras till andra orter. 

Tilläggsinformation: 

GRK  

Annika Sormunen, annika.sormunen@grk.fi, 0443318877 

Rosk’n Roll Oy Ab 

Vesa Heikkonen, vesa.heikkonen@rosknroll.fi, 040 834 5016 

Redono Oy 

Henri Laine, henri@redono.fi, 044 989 4612 

Kiertoravinne Oy 

Jenni Ylikahri, jenni.ylikahri@kiertoravinne.fi, 0400 350 007 
 

Rosk’n Roll Oy Ab 

Rosk’n Roll producerar lokala och effektiva avfallshanteringslösningar i Väst- och Östnyland som en del av en fungerande cirkulär ekonomi. Rosk’n Roll har ett mottagningsområde på Munka i Lojo där även andra företag inom avfallsbranschen är verksamma. 

Redono Oy 

Redono producerar lösningar inom cirkulär ekonomi för bioindustrin för att återvinna biprodukter och utnyttja koldioxidutsläpp. Redono har patenterat en metod där man ur industrins biprodukter förädlar flytande gödsel och odlingsunderlag för olika slags inomhusodlingsbehov. 

Kiertoravinne Oy 

Kiertoravinne är ett företag inom cirkulär ekonomi, som specialiserat sig på helhetshantering av biprodukter från biogasanläggningar. Kiertoravinne förmedlar näringsprodukter som föds som bioprodukt från industrin och jordbruket, till användning inom jord- och skogsbruket samt inom industrin. Kiertoravinne är verksamt på Munkaområdet genom att förmedla biprodukter från Gasums biogasanläggning på området till jordbruket och industrin. 

GRK 

GRK bygger trafikleder, vägar, spårvägar och broar. GRK är en koncern inom byggbranschen verksam i Finland, Sverige och Estland. Omsättningen år 2023 var 546 miljoner euro. Vi sysselsätter runt 1 000 yrkesmän. 

Till GRK-koncernen hör förutom moderbolaget GRK Infra Oyj, dotterbolagen GRK Suomi Oy i Finland, GRK Sverige Ab i Sverige samt GRK Eesti As i Estland. 

Till GRK:s baskunskap hör förverkligandet av krävande infrastrukturprojekt, projektledning av stora projekt samt ett övergripande kunnande när det gäller spårbyggande. GRK erbjuder alla erforderliga tjänster som krävs för trafikleds-, konst-, miljö- och industribyggande, från planering till byggnation och underhåll.