Mera sortering i husbolagen

20.9.2019 Meddelande

Nylands avfallsnämnd godkände i maj 2019 nya avfallshanteringsföreskrifter, enligt vilka fastigheterna ska sortera och samla in avfall enligt följande:

Tidigare har det inte funnits någon skyldighet att samla in plast och skyldiga att samla in metall och förpackningsglas var endast fastigheter med minst 40 lägenheter.

Fastigheterna har getts en övergångsperiod för att ordna sin avfallshantering enligt de nya föreskrifterna fram till 1.4.2020. Rosk’n Roll, avfallshanteringsbolaget för kommunerna i västra och östra Nyland, har i ärendet kontaktat bostadsbolagens disponenter.

Experterna på Rosk’n Roll hjälper vid behov fastigheterna med att planera sina avfallsrum. Till exempel i större bostadsbolag finns det plats för plastinsamlingskärl, då en del av blandavfallskärlen byts ut mot plastinsamlingskärl.

”Då bostadsbolagen mer omsorgsfullt sorterar sitt avfall sparar de vanligtvis också i avfallskostnader, eftersom det är billigare att tömma nyttoavfallskärl än blandavfallskärl”, säger Marko Printz, servicechef på Rosk’n Roll.

Ökade sorteringsskyldigheter bidrar till att vi uppnår de striktare insamlingsmålen. Finland borde återvinna 55 procent av det kommunala avfallet senast 2025. För närvarande återvinner vi 42 procent av det kommunala avfallet.

Rosk’n Roll styr det nyttoavfall som insamlats till olika aktörer för återvinning. Till exempel bioavfall förs till rötning, där det görs till biogas och åkergödsel. Plastförpackningar förs åter till plastraffinaderiet i Riihimäki, där det processas till olika plastsorter som returråvara för plastindustrin.

Regionala avfallshanteringsföreskrifter preciserar lagen

Avfallshanteringsföreskrifterna är bestämmelser som preciserar lagstiftningen och gäller bl.a. sortering, insamling och transport av avfall. Avfallshanteringsföreskrifterna gäller fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen, såsom fastigheter för permanent boende och fritidsboende samt serviceinrättningar. Avfallshanteringsföreskrifterna för varje område ges av avfallshanteringsmyndigheten, i västra och östra Nyland av Nylands avfallsnämnd.