Lokal entreprenör tömmer slambehållarna i Hangö

28.2.2024 Meddelande
Lietesäiliö omakotitalon pihalla

Rosk’n Roll har undertecknat ett treårigt avtal med Martti Poutiainen Oy om att tömma Hangökundernas slambehållare och transportera bort slammet.

Rosk’n Rolls transportchef Mika Toivari karakteriserar konkurrensutsättningen och den anslutande marknadsdialogen som lyckad.

”Glädjande nog fick vi in sju offerter från aktörer i väldigt varierande storlek. Den här gången var det en liten anbudsgivare som vann. Bland annat genom att inte ställa krav på redskapens storlek och antal, säkerställde vi att även mindre företag kunde delta.”

Det vinnande företaget är en lokal aktör, som känner Hangökunderna sedan tidigare.

”Det här är utan vidare en fördel såväl för kunderna som för oss. Det är samma, bekanta chaufför som kör in på många kunders tomter, och för oss är det en logistisk fördel att entreprenören som opererar på området känner till platserna från förut. Lokal förankring var ändå inte ett kriterium i konkurrensutsättningen”, preciserar Toivari.

Mindre trafik, bättre framförhållning

När den kommunalt organiserade slaminsamlingen kör i gång i Hangö finns det en enda entreprenör kvar som är verksam på området. Målsättningen är att genomföra tömningarna systematiskt, ett område i taget – självfallet så att de olika fastigheternas behov beaktas. Trafiken på området minskar, vilket i sin tur sparar på miljön. Verksamheten vid reningsverken, som tar emot avloppsvatten, underlättas också i och med att slammet ankommer i en jämnare takt längs med året.

Den första tömningen måste kunden själv beställa av Rosk’n Roll vid den tidpunkt då det behövs. Senare är målsättningen standardtömningar, där avfallshanteringsbolaget ser till att tömningarna upprepas regelbundet.

”I akuta situationer är även jourtömning möjlig, men den kostar mera än i förväg beställd tömning eller regelbunden tömning”, säger Toivari.

Ett nummer för alla avfallshanteringstjänster

I och med övergången till kommunala tömningar av slambehållarna, förverkligas även principen med alla tjänster över en disk. Framöver kan samtliga avfallshanteringstjänster i Väst- och Östnyland beställas av Rosk’n Roll.

”Insamlingen av slam blir ännu mer transparent. Vårt kundinformationssystem garanterar att vi kan följa upp hela servicekedjan exakt. Även transportdokumenten, som föreskrivs i lagen, fås i fortsättningen elektroniskt av Rosk’n Roll. Kommunikationen i kundens riktning effektiveras om kundens telefonnummer finns i kundregistret”, säger Toivari.

Cirka en vecka innan den överenskomna tömningen av slambehållaren får kunden ett textmeddelande med ankomsttiden. Det är också möjligt att via sms meddela om utförd tömning eller om problem som förhindrat tömningen.

Ägare till slambehållare, vi behöver era uppgifter

Bolaget närmar sig brevledes personer, för vars fastigheter det behövs information om hur avloppsvattnet hanteras. Ju noggrannare kundinformation som Rosk’n Roll lyckas samla in till ett möjligast heltäckande register, desto bättre optimerade kan slaminsamlingarna köra i gång. Uppgifterna gör det även lättare och snabbare att ta emot de egentliga tömningsbeställningarna.

”Vi har börjat skicka ut brev i små omgångar och det fortsätter vi med längs med våren. Även om brevet ännu inte har anlänt så lönar det sig att på eget initiativ gå in i Rosk’n Rolls e-tjänst på adressen web.rosknroll.fi och anmäla informationen om slambehållaren”, tipsar servicechef Tuija Klaus.

Slambehållarnas tömningspriser publiceras på våren, efter att Nylands avfallsnämnd har fastställt taxan.

De kommunala tömningarna av slambehållare inleds i Hangö den 1 oktober. Följande i turen är Raseborg, där man övergår till kommunala slamtransporter direkt i början av år 2025.

”Konkurrensutsättningen av slamentreprenaderna i Raseborg pågår och den sista inlämningsdagen för offerterna är den 28 mars. Det lönar sig alltså för entreprenörerna att vara på alerten, följa med Hilma och delta i upphandlingen”, uppmuntrar Toivari.