Kassaskåp

Kassaskåp kan innehålla asbest. Kassaskåp som lämnas utan intyg på att kassaskåpet är asbestfritt tas emot som asbest.

Hör till avfallsslaget

Asbest

Information om avfallet

Asbestavfall är allt sådant material som innehåller asbest. Asbest är ett fibröst mineral som har använts vid byggande, bland annat i rör- och andra isoleringsmaterial, spackel, murbruk, målarfärger, lim, byggskivor som mineritskivor, plattor och kakel, ventilationskanaler, plastmattor, branddörrar och fasadmaterial. Asbest kan finnas i byggmaterial som har använts före 1988. Från början av år 2016 trädde en ny asbestlag i kraft enligt vilken det måste utföras en kartläggning av asbestsituationen i samband med en lägenhetsrenovering.
Den som utför asbestkartläggningen måste ha tillräcklig kompetens och den som utför asbestrenoveringen måste ha ett lov beviljat av arbetarskyddsmyndigheten.

Asbest klassas som farligt avfall och ska hållas separat från övrigt avfall samt levereras packat till avfallscentralen eller till en avfallsstation som
mottar asbest. Asbest ska packas i flera sopsäckar. Den yttersta säcken ska märkas med texten ”Innehåller asbest”. Det är att rekommendera att större föremål packas i
skyddsplast. Då asbestavfall transporteras med lastbil ska flaket vara täckt. Asbest får inte transporteras med en komprimerande sopbil och chauffören samt ägaren av transportutrustningen måste vara medvetna om avfallets kvalitet.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 € / under 200 l
60.00 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Asbest deponeras tryggt på ett separat område inom deponiområdet och täcks över omedelbart.