Hälsovårdens specialavfal

stickande och skärande avfall

Hälsovårdens specialavfall är avfall som uppkommer till följd av hälsovårdens tjänster och som p.g.a. sin karaktär kräver specialhantering. Hälsovårdens specialavfall klassas inte som farligt avfall. Hälsovårdens specialavfall som har sorterats separat mottas vid avfallscentralerna i Borgå och Lojo

Hör till avfallsslaget

Specialavfall

Information om avfallet

Som specialavfall räknas avfall som kräver specialbehandling, såsom avfall som ska täckas genast.

Specialavfall tas endast emot på avfallscentralerna och enligt förhandsöverenskommelse.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.28 € / kg
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Lojo avfallscentral: under 200 l
Borgå avfallscentral: under 200 l