Farligt avfall till insamling varje dag kl. 7–22 i Saukkola, Lojo

19.3.2021 Meddelande

Rosk’n Roll har förnyat containern för farligt avfall vid ST1-bensinstationen i Saukkola. Den nya containern är tillgänglig varje dag kl. 7–22 som självbetjäning via en smarttelefon med internet förbindelse.

I praktiken meddelar kunden i förväg på adressen web.rosknroll.fi vilka farliga avfall kunden tänker lämna. Den nya containerns dörr är försedda med ett system, med hjälp av vilket en kund som verifierat sig elektroniskt kan öppna containern själv.

– Med förändringen vill vi svara på våra kunders behov att lättare bli av med avfallet då när det passar dem. Automatcontainrarna är inte bundna till någon annan aktörs tidtabeller, liksom de traditionella containrarna som fungerar med nyckel. I och med självbetjäningen kan man alltid besöka containern för farligt avfall mellan kl. 7 och 22, berättar Rosk’n Rolls produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

Självbetjäningssystemet testas och utvidgas

Containern i Saukkola är Rosk’n Rolls första självbetjäningspunkt i västra Nyland. Avfallsbolaget påbörjade pilotskedet av självbetjäningssystemet vid Lovisa avfallsstation i augusti 2020 och i början av år 2021 togs två automatiserade containrar för farligt avfall i bruk i östra Nyland. Användarupplevelserna som fåtts från de tidigare punkterna har varit positiva, men tjänsten utvecklas ständigt fortfarande. Självbetjäningsnätverket av containrar för farligt avfall utvidgas under år 2021.

Farligt avfall mottas även vid alla Rosk’n Rolls avfallsstationer. Förändringen påverkar inte avfallsstationernas servicetider. Personalen betjänar även i fortsättningen vid Rosk’n Rolls avfallsstationer under deras egentliga öppettider.

Mera information och noggrannare uppgifter om självbetjäningspunkterna finns på adressen www.rosknroll.fi/självbetjäningspunkt

Till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall kan lämnas följande avfall:
Aerosoler (under 20 l)
Ackumulatorer för fordon (högst 3 st)
Lågenergi- och led-lampor (högst 10 st)
Broms- och kylarvätskor (under 20 l)
Spillolja (under 20 l)
Fast oljigt avfall (under 20 l)
Lösningsmedel (under 20 l)
Lysrör (högst 10 st)
Målfärg (under 20 l)
Batterier och små ackumulatorer
Tvättmedel, basiskt (pH 8–11) (under 20 l)
Tvättmedel, surt (pH 2–7) (under 20 l)
Bekämpningsmedel (under 20 l)

Det farliga avfallet som lämnas till en container för farligt avfall ska lämnas i slutna förpackningar där det framkommer vad förpackningen innehåller (originalförpackning eller innehållet skrivet på).

Automatiserad självbetjäningscontainer för farligt avfall, Saukkola
Tavolantie 1, 09430 Saukkola
tillgänglig varje dag kl. 7–22