Det här visste du kanske inte om att återvinna avfall

21.7.2022 Aktuellt

Återvinning börjar med sortering. När du sorterar avfall som går att återvinna separat, kan värdefulla råmaterial tas till vara. Rosk’n Roll levererar dem vidare för nyttoanvändning.

Papper, metall och bioavfall samt kartong-, glas- och plastförpackningar ska sorteras separat och farligt avfall bör föras till ett lämpligt mottagningsställe. Efter sorteringen kvarstår blandavfall som transporteras till energiåtervinning.

– Ju mindre blandavfall det bildas desto bättre, sammanfattar Sanna Lehtonen, produktionsdirektör på Rosk’n Roll. Hon påminner också om att förebygga uppkomsten av avfall.

– Det är bra att ibland fundera på om man trots allt kunde återanvända en sak som känns onödig. Eller kan man sälja eller ge bort den i stället för att slänga bort den.

Exempel 1: Så här återvinns BIOAVFALL

Förmultnande och komposterbart livsmedels- och köksavfall från hushållen samlas in från fastigheter och på avfallsstationer. I östra Nyland transporteras bioavfall via Domargårds avfallscentral i
Borgå till Gasums biogasanläggning i Riihimäki, och i västra Nyland direkt till Gasums anläggning i Munka i Lojo.

I biogasanläggningen krossas det biologiska avfallet och föroreningar tas bort.

Biogas produceras av bioavfall genom rötning. Processen tar ungefär tre veckor och efter det är biogasen färdig att användas till exempel så att den matas in i gasnätet eller som flytande gas.

Biogasen som bildats kan också användas som bränsle i personbilar, nyttofordon och stadsbussar.

– Med utsläppssnål biogas ersätter man fossila drivmedel och minskar närutsläppen. Jämfört med diesel är utsläppen från biogas ungefär 90 procent lägre under hela livscykeln, berättar Sanna Lehtonen.

De fasta resterna av rötningen är lämpliga som gödsel inom jordbruk och grönbyggande. Man kan dessutom framställa mull av dem.

Exempel 2: Återvinning av PLASTFÖRPACKNINGAR

Tomma och torra plastförpackningar för livsmedel och tvättmedel samt plastflaskor och -kanistrar hör hemma i insamlingskärlen för plastförpackningar som finns i samband med fastigheter, ekopunkter och avfallsstationer. De får ändå inte innehålla rester av farliga ämnen.

Plastförpackningar

Största delen av plastförpackningarna transporteras till Fortums avfallsanläggning i Riihimäki och resten till olika aktörer i Sverige eller Tyskland.

Andra plastprodukter från hushåll, såsom trädgårdsmöbler, leksaker, lådor och ämbar samlas in på avfallsstationerna. De transporteras till Salpakierto Oy i Lahtis där de sorteras och förs sedan till Fortums återvinningsanläggning i Riihimäki.

Plastprodukter och -förpackningar sorteras och krossas till små plastsmulor innan de smälts ner och formas till granulat, det vill säga plastkorn.

Företag som tillverkar plastföremål gör nya produkter av granulatet: rör, plastkassar, skyddsbrunnar, ämbar, städredskap, vattenkannor, krukor och olika kompositbräden.

Koldioxidavtrycket för återvunnen plast är rentav 85 procent mindre än för jungfrulig plast. Målet är att minst hälften av de separat insamlade plastförpackningarna i Finland kan återvinnas som material år 2025 och 55 procent år 2030.

Exempel 3: Att återvinna BLANDAVFALL

Blandavfall samlas till största delen in fastighetsvist. Det transporteras antingen till Vanda Energis avfallskraftverk eller till Kotkan Energias kombinerade värme- och elkraftverket för att brännas i en ungefär tusengradig ugn.

Värmeenergi som produceras av blandavfall utnyttjas till exempel i fjärrvärmenät i städer och i industriprocesser som kräver en jämn värme. Dessutom producerar de avfallseldade kraftvärmeverken elektricitet.

Med den energi som fås av blandavfall ersätter man fossila bränslen och bekämpar klimatförändringar.