Avfallstransportörerna i Lojo valda

21.3.2016 Tiedote

De centraliserade kommunala avfallstransporterna börjar i Lojo 3 oktober 2016. I en öppen offentlig tävling valdes Lassila & Tikanoja och RenoNorden Oy ut som de bolag som står för tömmandet av avfallskärlen. Från och med år 2007 har det funnits centraliserad konkurrensutsatt avfallstransport i övriga Västnyland.

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab som ägs av kommunerna låter tömma invånarnas blandavfallskärl som en offentlig basservice. Rosk’n Roll äger inga egna sopbilar utan avfallskärlen töms av privata transportföretag som väljs ut enligt anbud. Rosk’n Roll ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna, även för sopbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Avfallshanteringsmyndigheten i Rosk’n Roll Oy Ab:s område, Västra Nylands avfallsnämnd, fattade 2013 beslut om att slå samman Lojo och Karislojo områden för centraliserad konkurrensutsättning av kommunen på samma sätt som i övriga Västnyland. Nämndens beslut träder nu i kraft efter en övergångsperiod på tre år. Avfallsnämnden fattar i april beslut om tömningskostnaderna för avfallskärlen i Lojo. Samma tömningskostnader träder ikraft i hela Lojo område, även i de tidigare konkurrensutsatta områdena Nummis, Pusula och Sammatti.

Rosk’n Roll kontaktar sina kunder direkt i frågor om de praktiska arrangemangen kring tömningen av avfallskärlet i början av sommaren och en andra gång i september innan transporterna inleds.

Ett rekordstort antal företag visade intresse för avfallstransportområdena i Lojo. Anbudsförfrågan gav goda förutsättningar för avfallstransportsföretag av olika storlekar att delta i konkurrensutsättningen. Nio anbud gavs för två av entreprenadområdena och åtta anbud gavs för ett av områdena. Även företag som tidigare inte varit verksamma i området kunde nu ta sig in på marknaden. Anbudsgivarna har haft gott om tid att förbereda sig inför konkurrensutsättningen av avfallstransporterna i Lojo, eftersom informationen funnits i redan tre års tid.

Nu konkurrensutsattes tre avfallstransportsområden, alla med ett femårsavtal och möjlighet till två optionsår. Lassila & Tikanoja ansvarar för tömningarna av avfallskärlen i Lojo centrum. RenoNorden Oy har hand om området från Lojo station till Nummenkylä samt i Virkby, Lohjansaari och Karislojo.

Alla företag som deltog i konkurrensutsättningen uppfyllde villkoren i anbudsbegäran. En av de viktigaste förutsättningarna är att sopbilarna har Euro 5-klassificering som begränsar avgasutsläppen som är skadliga för miljön och hälsan.

Lassila & Tikanoja är ett finländskt serviceföretag med två kontor i Västnyland. RenoNorden Oy är ett företag som specialiserat sig på kommunala avfallshanteringsuppdrag.

Rosk’n Roll har delat in transporterna av blandavfall i Västnyland i nio andra entreprenadområden utöver de tre områden som nu var konkurrensutsatta. I dessa nio områden utförs avfallskärlstömningarna av Grönfors Training Oy från Ingo, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy från Lojo, RenoNorden Oy och Lassila & Tikanoja.

Rosk’n Roll konkurrensutsätter senare i år tömningarna av bioavfall i Lojo samt tömningarna av ekopunkterna. År 2017 står entreprenaderna för att tömma blandavfallskärlen i områdena Ingo-Sjundeå, Karis-Pojo och två områden i Vichtis på tur.