Avfallssorteringen utökas vid västra Nylands bostadsaktiebolag

13.9.2017 Meddelande

Rosk’n Roll inför insamling av kartong, metall och förpackningsglas vid västra Nylands bostadsaktiebolag från och med början av oktober.

Bostadsaktiebolagens boende har i Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens invånarenkät önskat bättre sorteringsmöjligheter. Till skillnad från i östra Nyland har man i västra Nyland hittills inte ordnat allmän, kommunal nyttoavfallsinsamling. I stället har sorteringen och insamlingen av kartong, metall och förpackningsglas ordnats självständigt eller med hjälp av företag inom avfallssektorn. I fortsättningen har bostadsaktiebolagen inte längre enskilda avtal, utan alla hör till den kommunala insamlingen.

Insamlingen av förpackningsavfall har i avfallslagen definierats som i första hand förpackningsproducenternas och i andra hand kommunernas ansvar. På Rosk’n Rolls verksamhetsområde har förpackningsproducenterna inte ordnat insamling direkt från fastigheterna. Sålunda ska fastigheterna ansluta sig till avfallstransporten av metall, förpackningsglas och kartong som det kommunala avfallsbolaget (Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten) ordnar, när sådan finns. För kunden är lösningen behändig: husbolagets hela avfallshantering sköts på en och samma plats. 

Bestämmelser förpliktar, ekonomi och miljöpåverkan sporrar

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna i västra Nyland ska avfall samlas in separat så här:

Skyldigheten att samla in kartong, glas och metall separat gäller inte fastigheter i glesbygden.

“Även mindre bostadsaktiebolag kan ansluta sig om de vill. Det är bara att ta kontakt med vår kundtjänst så ordnar vi tjänsten,” uppmanar Rosk’n Rolls servicechef Marko Printz.

Det lönar sig att sortera avfallet noggrant, inte bara med tanke på miljön utan även ekonomiska skäl. Genom att samla in material direkt från de boende bidrar man med återvinningsmaterial som ersätter jungfruligt material. Av återvunnen kartong görs bl.a. hylsor för hushålls- och wc-pappersrullar, förpackningsglas används som material för nya glasförpackningar och även metall styrs till metallindustrin för användning.

Totalkostnaderna för husbolagets avfallshantering minskar om mängden blandavfall i och med sorteringen minskar så att färre blandavfallskärl behövs. Tömningsavgifterna för nyttoavfallskärlen är förmånligare än för blandavfall.

Västra Nylands avfallsnämnd fattade beslut om tömningsavgifterna för nyttoavfall 5 september. Tömningsavgifterna för avfallskärl som måste flyttas för hand är för kartong 4,50 euro/tömning, och för glas- och metallkärl 6,20 euro/tömning (moms 0 %). Tömningen av underjordsbehållare kostar 22 euro/gång (moms 0 %). Underjordsbehållarnas maximikapacitet varierar något beroende på avfallstyp. Prislistan finns i sin helhet i västra Nylands avfallsnämnds protokoll. 

Våra experter står till tjänst i planeringen

Rosk’n Roll har strävat efter att kontakta alla bostadsaktiebolag i västra Nyland endera via disponenterna eller representanter för bostadsaktiebolagens styrelser. I det första skedet ansluts de fastigheter som redan haft sortering av kartong, metall och förpackningsglas sedan förut till Rosk’n Rolls nyttoavfallsinsamling. Därefter införs insamlingstjänsten vid de bostadsaktiebolag där dessa avfall inte tidigare samlats in. 

Vi hjälper dig planera avfallshanteringen så att den passar varje fastighets behov: en lämplig storlek på avfallskärlen, rätt tömningsintervall och placering. För vissa fastigheter kan vi till exempel söka lämpliga lösningar för att de nya kärlen ska få plats i avfallsutrymmena”, säger Marko Printz.

”Något oplanerat kan alltid inträffa när en ny tjänst startas. I alla oklara fall ber vi att man utan dröjsmål kontaktar Rosk’n Rolls kundtjänst”, säger Printz.