Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster nådde ett gott resultat

4.6.2018 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Båda bolagen nådde ett gott resultat år 2017. Med hjälp av resultatet försöker bolagen behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter låga.

2017 års bokslut för Rosk’n Roll Oy Ab godkändes på bolagsstämman den 29 maj 2018. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 14,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst ökade från förra året och var nu cirka 1 258 000 euro.

2017 års bokslut för Östra Nylands Avfallsservice Ab godkändes på bolagsstämman den 19 april 2018. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 11,6 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var cirka 960 000 euro.

Räkenskapsperiodens investeringar för Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice uppgick till sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro.

Bolagen betalar inte ut dividender till sina ägare, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Det goda ekonomiska läget gör det även möjligt för bolagen att investera i den utveckling som behövs för avfallshanteringen. De viktigaste satsningarna under året gällde byggandet av avfallscentralområdet i Sköldvik samt utvecklingen av tjänsterna på mindre avfallsstationer.  Med hjälp av resultatet får även åttondeklassare i kommunerna inom Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters verksamhetsområde en inbjudan till besök på avfallscentralen i Borgå eller Lojo.

De nuvarande styrelsemedlemmarna, Juhana Salmenpohja och Rolf Oinonen från Lojo, Jaakko Laiho från Hangö, Mikael Carlberg från Ingå och Mika Tallgren från Högfors, omvaldes till styrelsen på Rosk’n Roll Oy Ab:s bolagsstämma. Som styrelseordförande fortsätter Ulla Lindström-Dahl från Raseborg och som vice ordförande Jarmo Kuosa från Vichtis. 

På Östra Nylands Avfallsservice Ab:s bolagsstämma valdes Irina Salojoki från Askola till ny styrelsemedlem. Representanterna för de övriga kommunerna från den föregående perioden omvaldes till styrelesen. De är ordförande Matti Nuutti från Borgå, vice ordförande Magnus Åström från Sibbo, Otto Oksanen från Borgå, Anders Rosengren från Borgå, Vesa Lepistö från Sibbo, Kari Hagfors och Jaakko Isotalo från Lovisa.

Den juridiska fusionen gick framåt

Under 2017 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Bolagen har i praktiken fungerat som ett och samma, fusionerade bolag.  På grund av rättsprocessen som inletts mot fusionen kunde den juridiska fusionen, som legat nere i flera år, fortsätta i april 2018. I likhet med lägre rättsinstanser avgjorde högsta domstolen de käromål som utgjort ett hinder för fusionen till Rosk’n Rolls fördel. Fusionen mellan bolagen planeras bli genomförd i årsskiftet 2018–2019. 

Bolagen har publicerat sina verksamhetsberättelser på nätet på adressen http://www.rosknroll.fi/sv/.