Rosk’n Rolls och Östra Nylands Avfallsservice årsberättelser på nätet

1.7.2016 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s årsberättelser har publicerats på adressen http://vk2015.rosknroll.fi/sv/

Den elektroniska årsberättelsen följer samma innehållsstruktur som de tidigare tryckta versionerna. Nyckeltalen om ekonomin, materialflödena, miljökontrollen och den övriga verksamheten under verksamhetsåret anges i tabellform i årsberättelsen. Verksamheten under 2015 presenteras med text och bilder.

Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice vill berätta så öppet och så mycket som möjligt om sin verksamhet. På den tvåspråkiga webbplatsen kan alla medborgare enkelt studera nyckeltalen om verksamheten. Tidigare trycktes årsberättelsen bara i några hundra exemplar. I och med den elektroniska årsberättelsen producerar bolagen dessutom mindre avfall och bär därmed sitt ansvar när det gäller att förebygga uppkomsten av avfall.

Av bägge bolagens årsberättelser framgår bland annat att energiutvinningen ur avfall inte har resulterat i en minskad materialåtervinning. Effekten har tvärtom varit den motsatta. Inom Östra Nylands Avfallsservice område gick 60,1 procent av den totala avfallsmängden till energiutvinning år 2015. Det innebär en ökning på 4,5 procentenheter från året innan. Samtidigt gick 22 procent av det kommunala avfallet till materialåtervinning, dvs. 10 procentenheter mer än året innan.

Inom Rosk’n Rolls område ökade mängden avfall som gick till energiutvinning år 2015 med 9,8 procentenheter från föregående år. Trots att energiutvinningens andel av det kommunala avfallet var hela 63,4 procent gick ändå 19,6 procent av avfallet till materialåtervinning. Det innebär en ökning på 11,4 procentenheter från året innan. Materialåtervinningssiffrorna är högre än genomsnittet i Finland. Eurostats statistik visar att avfall återvinns som material i högre grad i andra länder i Europa. Mängden avfall som förs till avstjälpningsplatser minskar hela tiden. År 2015 hamnade endast 10 procent av avfallet i Västra Nyland och cirka 14 procent av avfallet i Östra Nyland på avstjälpningsplatser.