Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters år 2018

31.5.2019 Meddelande

Insamlingen av nyttoavfall i västra och östra Nyland tog stora steg framåt 2018, även insamlingen av förpackningsplast påbörjades

Ett av målen för förra årets kommunala avfallshanteringsföretag, Rosk’n Roll, var att påskynda insamlingen av nyttoavfall på fastigheter. Målet uppfylldes bra. I praktiken innebär detta att nästan alla husbolag i östra och västra Nyland med minst 5 bostäder har egna kärl för bioavfall, i husbolag med fler än 20 bostäder finns kärl även för kartong och i husbolag med fler än 40 bostäder finns dessutom kärl för metall och glasförpackningar. I figurerna nedan framgår att utvecklingen har varit stor. Den största procentuella ökningen var husbolag som anslöt sig till insamlingen för glasförpackningar, år 2018 var tillväxten 70 %.

Vuoskaritiedotteen taulukko SVE.JPG

– När det gäller plastinsamling, svarade vi år 2018 på våra kunders behov genom att starta en frivillig fastighetsspecifik insamling av plastförpackningar. Detta föregicks av studier av genomförandemodellen, urval av partners och kartläggning av mottagningsställen, och naturligtvis kommunikation till fastighetscheferna och invånarna i vår region. Det var fint att märka att plastinsamlingen omedelbart väckte intresse och att tillräckligt många anmälde sig till insamlingen att vi kunde starta vår nya tjänst, säger Marko Printz, servicechef.

I slutet av år 2018 var nästan 300 fastigheter med i insamlingen för förpackningsplast. Mängden ökar ständigt.

Ovannämnda separata avfallsinsamlingar för nyttoavfall är främst i bruk i husbolag och andra större fastigheter. Lösningen för insamling av nyttoavfall i egnahemshus var den år 2018 förnyade flerfackstjänsten, där kärlets insida är delad i fack där olika avfallssorter samlas in. Flerfackskärlen töms av en särskild sopbil med egna fack för varje typ av avfall. I slutet av året 2018 inkluderade flerfackstjänsten cirka 900 fastigheter.

94,9 % av kommunalt avfall utnyttjas

Största delen, 72,4 %, av kommunalt avfall, som lokala avfallsbolag behandlar bränns till energi, som används t.ex. till att värma hus. I och med att sorteringen har effektiverats ökar mängden material som utnyttjas. År 2018 var andelen av kommunalt avfall som blev råvaror för nya produkter 22,5 % av det som Rosk´n Roll avfallshanteringstjänster behandlade.

I de så kallade deponierna, eller slutförvaringarna, läggs nu endast asbest, aska, byggavfall som inte lämpar sig för återvinning, och vissa rejekt från industri- och bearbetningsanstalter som inte kan användas som material eller energi. År 2018 var mängden deponerat avfall inom Rosk´n Roll avfallshanterinstjänsters område endast 3,4 % av kommunala avfallet.

1 579 441 färdigställda blandavfallstömningar, 282 642 besök på avfallsstationer, 45 092 kontakter till kundservice

2018 var det sista året före den officiella fusionen som Östra Nylands Avfallsservice och Rosk´n Roll juridiskt fungerade som två skilda företag. Det gångna året har satts i paket i form av siffror och text på den nyligen publicerade årsberättelsesidan https://vk2018.rosknroll.fi/sv . Mer information om ovanstående, andra figurer för lokal avfallshantering och händelser finns på denna webbplats.