Regeringens åtgärder höjer avfallsavgifterna

26.6.2016 Meddelande

Statsrådet utfärdade på torsdag den 22 juni 2016 ett förslag till ny upphandlingslag. Förslaget medför avsevärda begränsningar för offentliga aktörer att sälja sina tjänster på marknaden. Om förslaget genomförs kommer det att medföra en kris inom den kommunala avfallshanteringen och oundvikligen leda till att invånarnas avfallsavgifter höjs. Betalningsbördan skulle falla på lokala företag, jordbrukare och eventuellt kommunerna. Hittills har avfallshanteringen bekostats genom avfallsavgifter. I framtiden finns det risk för att kommunerna blir tvungna att understöda avfallshanteringen med skattemedel. Också utvecklingen och den höga kvaliteten av hantering av kommunalt avfall äventyras.

Finland håller på att välja en strängare linje än vad EU-direktivet föreskriver

Genom upphandlingslagen genomförs EU:s upphandlingsdirektiv i Finland. Regeringen föreslår till upphandlingslag en lagstiftning som är strängare än direktivet. Avfallsverksföreningen anser att en strängare reglering är onödig och skadlig. Om regeringens utkast genomförs kommer dess effekter att påverka varje finländares plånbok. Till följd av förslaget till upphandlingslag kan invånarnas avfallsavgifter höjas med upp till 30 procent. Begränsningarna gynnar endast stora riksomfattande företag.

Till följd av förslaget till upphandlingslag kan invånarnas avfallsavgifter i Nyland höjas.

Den lokala ekonomin lider

Om regeringens förslag genomförs kommer konkurrensen att minska, i synnerhet på gles- och landsbygden. Många småföretagare och jordbrukare blir tvungna att ty sig till ett monopoliserat privat serviceutbud och en prissättning som eftersträvar maximal avkastning.

”Små- och medelstora företags avfallsavgifter kan stiga även mer än invånarnas avgifter. I den privata sektorn förekommer det också stora brister i det regionala utbudet av avfallshanteringstjänster. Långa sträckor för avfallstransporten höjer priset ytterligare. Visserligen är det till exempel möjligt att transportera bioavfall från Kemi till Forssa men kostnaderna ska betalas av avfallsproducenten. Risken för olaglig dumpning som är skadlig för miljön ökar”, förklarar Avfallsverksföreningens nya verkställande direktör Riku Eksymä.

Transportfirma från Borgå, J. Salomaa Oy, som bland annat sköter om byggnadsplatsernas avfallstransporter har redan i årtal levererat avfallslaster som samlats in i östra Nyland till Östra Nylands Avfallsservices mottagningsplatser ”Det skulle vara vettigt att bevara de lokala mottagningsmöjligheterna framförallt med tanke på kostnaderna för avfallshanteringen”, uppskattar verkställande direktör Johnny Salomaa.
En lokal mottagnings- och hanteringsplats är enligt Salomaa viktig när man tänker på en fungerande och effektiv logistik. Om avfallets mottagningsplats ligger långt borta, stiger kundpriserna för avfallshanteringen märkbart till följd av ökade transportkostnader. Också miljöeffekterna ökar i och med längre transportsträckor.

”Vid beredningen av upphandlingslagen har man lyssnat till de riksomfattande storföretagens högljudda krav. I praktiken kommer denna ändring att betyda en direkt inkomstöverföring från vanliga kommuninvånare och småföretagare till stora riskomfattande företag”, säger Eksymä fundersamt.

Begränsningen för utförsäljning som föreslås i upphandlingslagen kommer att skada den lokala ekonomin. Förutsättningarna för många lokala avfallsföretagare att fortsätta sin verksamhet försvagas.

Också andra företag än privata företag inom avfallsbranschen kommer att försättas i en svagare ekonomisk situation. De kommer att förlora en stor del av sin balans i och med att kostnaderna för den nödvändiga avfallshanteringen ökar.  Samtidigt krymper utbudet av avfallshanteringstjänster och transportsträckorna blir längre.

Exempelvis skulle ett tvåpersoners byggföretag i Lojo vara tvunget att transportera bygg- och rivningsavfallet från byggarbetsplatsen långa sträckor istället för till kommunens avfallsstation. Jari Rautiainen och Klaus Sahlström från Rakentajan Taustajoukot Oy transporterar bygg- och rivningsavfall till Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsternas Munka avfallscentral som ägs av kommunerna två till tre gånger per vecka. Om upphandlingslagen gör det svårare för kommunerna att ta emot avfall från företag blir även Rakentajan Taustajoukot tvunget att söka avfallshanteringslösningar på annat håll.

”Vi vet nog inte var vi skulle hitta motsvarande service”, funderar Jari Rautiainen.

Rosk’n Roll som är verksamt i Nyland har över 800 kunder. En strängare upphandlingslag skulle föra tjänsterna längre bort för dessa småföretag. I värsta fall kommer vissa företag att vara tvungna att helt lägga ned sin verksamhet.

EU:s inre marknader snedvrids

De andra nordiska länderna har slagit fast att gränsen på 20 procent som anges i EU-direktivet för att offentliga aktörer ska få vara verksamma på marknaden ska införlivas i landets nationella lagstiftning. En nationellt avvikande reglering skulle ställa medlemsländerna i olika situationer, varvid EU:s inre marknader snedvrids. Finland är nu Europas enda land som har föreslagit en strängare gräns.

Det finns risk för att utvecklingen och innovationen inom avfallshanteringen försvagas.

“Nu borde man se det enorma arbete som den offentliga avfallshanteringen har gjort för att utveckla kretsloppsekonomin och för att skydda miljön och hälsan. Med hjälp av det samarbete som den offentliga avfallshanteringen har gjort möjlig har man utvecklat exportprodukter som Finlands ekonomi är i behov av. Det samarbete som den kommunala avfallshanteringen har erbjudit företag har lett till grundandet av flera nya cleantech-företag och har utvecklat konkurrensen inom branschen. Det finns risk för att hela utvecklingsarbetet skrotas om man skapar hinder för samarbete genom en ogenomtänkt lagstiftning”, beklagar Eksymä.

”Begränsningen för utförsäljning i upphandlingslagen måste absolut hållas vid 20 procent.”