Mindre utsläpp från avfallstransporter

7.1.2019 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab konkurrensutsatte blandavfallstransporterna inom hela sitt verksamhetsområde så att man i konkurrensutsättningen gynnade bränslen med låga utsläpp.

Rosk’n Roll samlar största delen av sitt områdes blandavfall till avfallscentraler, varifrån avfallet transporteras vidare till avfallsförbränningsanläggningar med egentliga släpvagnar. I och med den nya konkurrensutsättningen minskar utsläppen från blandavfallstransporterna i västra och östra Nyland. Transitar Oy vann den treåriga transportentreprenaden. Företaget använder i sina körningar dieselbränsle som tillverkats av kommunalt avfall och industrins processavfall.

Från och med den 1 januari 2019 torde koldioxidutsläppen minska årligen med 226 ton jämfört med om vi skulle ha fortsatt körningarna med traditionell, fossil diesel. Denna utsläppsminskning motsvarar ungefär de årliga koldioxidutsläppen från uppvärmningen av 75 hushåll”, berättar konkurrensutsättningsansvariga materialchefen Lasse Vilen vid Rosk’n Roll.

Rosk’n Roll gjorde upp offertbegäran för avfallstransporterna så att man uppmuntrade till att offerera alternativa, miljövänligare bränslen med en koefficient som påverkade jämförpriset. 

”Mig veterligen har man inte ännu utnyttjat just en sådan modell i motsvarande konkurrensutsättningar. Vi fick experthjälp i planeringen av modellen av statens företag för hållbar utveckling Motiva, som hjälpte till i avvägningen av olika bränslens miljöpåverkan”, konstaterar Lasse Vilen.

Utvecklingschef Vesa Heikkonen vid Rosk’n Roll berättar att gynnande av lågutsläppsbränslen inte har ökat kostnaderna i denna upphandling, utan priserna var i praktiken på samma nivå som med traditionella bränslen. ”Vi var dock redo att även betala ett något högre entreprenadspris för lösningar med lägre utsläpp, för vi vill stöda klimatvänliga alternativ och deras spridning. Till våra centrala värden hör ansvarsfullt agerande för naturen. Hela avfallshanteringen är ju i praktiken arbete för miljö och hälsa. Jag hoppas att vårt agerande uppmuntrar även andra aktörer till motsvarande lösningar”, uppmuntrar Vesa Heikkonen.

På Rosk’n Roll Oy Abs verksamhetsområde i östra och västra Nyland transporteras cirka 50 000 ton blandavfall per år. Dessa transporter resulterar i cirka 150 000 körkilometrar per år.