Infarten till Sköldvik materialcenter KILKE.

Materialhanterings- och förädlingscenter har öppnat i Sköldvik

20.3.2020 Meddelande

Ett nytt materialhanterings- och förädlingscenter för den cirkulära ekonomins era finns nu i Borgå. Rosk’n Rolls materialcenter KILKE i Sköldvik betjänar aktörer inom återvinnings- och miljötekniksektorn. KILKEs portar öppnades 16.3.

Återvinningskraven blir ständigt striktare och kräver i framtiden allt mer avancerade tekniska och processliknande lösningar för att materialen ska hållas kvar i cirkulation. KILKE erbjuder utmärkta möjligheter till mångsidig materialförädling. 

Planeringen av det 32 hektar stora området startade som Östra Nylands Avfallsservice Ab:s avfallscentralprojekt för över 16 år sedan. Till en början var planen att reservera omkring hälften av hela centrets område för deponier, men avstjälpningsplats kommer det nu inte att anläggas på området.  

”Under projektets gång har verksamhetsprinciperna inom avfallshanteringen utvecklats och exempelvis avstjälpningsplatsernas betydelse har krympt nästan till det obefintliga inom avfallshantering. Inom avfallshanteringen tillämpas numera principerna för cirkulär ekonomi och olika avfallsflöden styrs vidare till material- och energiutvinning”, säger  Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen, som har lett projektet sedan starten.  

Rosk’n Roll är områdets ägare och producerar centrets vågmottagningstjänster. Rosk’n Roll tar ändå inte emot avfall i KILKE till sin egen räkning, utan hyr ut områden av centralet till andra operatörer.

Från bastjänster till mer avancerad materialförädling 

Dagens avfallscentraler ligger ofta på platser där avstjälpningsplatser uppkom tidigare, utan långsiktig planering och konstruktioner för att skydda miljön. Till skillnad från dessa är KILKE planerat för hantering och lagring av avfallsmaterial, och följaktligen har miljöfrågor beaktats ansvarsfullt sedan de första stegen vid anläggningen av området. 

Stenbrytningen på KILKE-området fortsätter och centret tas i bruk stegvis. Tjänsterna i det första skedet är bastjänster inom avfallshantering, såsom förbehandling av byggavfall. Det första företaget som inleder sin verksamhet i KILKE är Revanssi Oy, som tillhandahåller avfallshanterings- och återvinningstjänster och ägs gemensamt av Rosk’n Roll Oy Ab och Kuusakoski Oy. 

I de följande stegen av ibruktagandet väntas även mer avancerade materialförädlingstjänster till KILKE. Områdets möjligheter i närheten av huvudstadsregionen, nära goda väg-, spår- och hamnförbindelser, har väckt intresse hos till exempel aktörer inom plastindustrin. 

Domargård betjänar kommuninvånarna 

De företag som verkar i KILKE är endast riktade mot företag. Privathushållen och företagen inom området betjänas fortfarande av avfallscentralet i Domargård och Rosk’n Rolls andra avfallsstationer, vars högklassiga tjänster också i fortsättningen utvecklas nära kommuninvånarna. Revanssi Oy:s mottagningstjänster för företagsavfall flyttar nu från Domargård till Sköldvik.