Kunderna är nöjda med Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten

13.7.2017 Meddelande

Ännu kan vi utvecklas

Under drygt sex månader har Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten med hjälp av en enkät på nätet utrett hur nöjda kunderna är med avfallshanteringstjänsterna i östra och västra Nyland. I enkäten gav kunderna Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten vitsordet 4,8 på skalan 1–6.

Under drygt sex månader har 562 kunder utvärderat och gett respons om sina avfallshanteringstjänster. 377 kunder har svarat på frågor som rör tömning av avfallskärl och avfallstransport och 300 kunder har gjort en bedömning av eko- eller blandavfallspunkterna. Cirka 250 har svarat på frågor som rör avfallsstationernas tjänster. Tre av fyra som svarade på enkäten bor i egnahemshus. Bland alla som svarade var Borgåborna flitigast, Lojoborna kom på andra plats. I enkäten är invånarna i alla kommuner jämnt fördelade som svaranden.

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten anses vara sakkunnig, ansvarsfull och miljövänlig. Avfallskärlens tömningskunder ger sopbilschaufförens arbete det bästa vitsordet, 5,4. Vitsordet 4,5 för rengöring av avfallskärl är det lägsta vad gäller tömningar.

Placeringen av eko- och blandavfallspunkter anses vara bra, men oordningen på punkterna får kritik. På avfallsstationerna får skötandet av ärenden och servicen de bästa vitsorden 5,9 och 5,8, öppettiderna får det sämsta vitsordet.

De som svarade på kundnöjdhetsenkäten anser att Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens webbplats är den bästa informationskällan vad gäller avfallshantering, men även kundmeddelandet som bifogas fakturan har rönt uppskattning. Även bolagens kundtidningar och avfallsstationsskötarna erbjuder nödvändig rådgivning till kunderna.

I kundnöjdhetsenkäten utlottas ett pris

Enkäten finns på adressen: www.webropolsurveys.com/rr_asiakaskysely.net. Du hittar den även via Rosk’n Rolls webbplats på adressen www.rosknroll.fi. Du kan svara på finska eller svenska.

Kundnöjdhetsenkäten är kontinuerligt öppen och utvecklingsobjekten utvärderas och nödvändiga åtgärder vidtas genast efter analysen.

”Vi har också fått glädjande många utvecklingsförslag. Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten anser att kundernas åsikter är mycket viktiga med tanke på att utveckla avfallshanteringen”, säger kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi.

Den som svarar på enkäten kan delta i en utlottning där priset är ett presentkort på 300 euro till en järnhandel för att till exempel köpa en kompost eller en sorteringsvagn som kan placeras i ett köksskåp. Under året ordnas två utlottningar, nästa lottdragning sker den 31 juli 2017.

Finländarna nöjda med kommunal avfallshantering

Nästan alla finländare är nöjda med den nuvarande avfallshanteringen. Endast var femte understöder en privatisering av den kommunala avfallshanteringen. Av dessa ändrar två tredjedelar åsikt om en privatisering innebär att kommuninvånarnas avfallsavgifter höjs. Detta framkom av en riksomfattande enkätundersökning som genomfördes av Taloustutkimus.

Vid sidan av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab finns 31 kommunala avfallsanläggningar i Finland. Kommunernas avfallsanläggningar sköter nu om över 5,2 miljoner finländares avfallshantering. De kommunala avfallsanläggningarna har redan nu ett fungerande samarbete med privata företag och stöder därmed den lokala ekonomin när till exempel avfallstransporterna konkurrensutsätts så att även småföretag har en chans att lyckas. Avfallslagsreformen i sin presenterade form skulle gynna stora privata aktörer inom avfallsbranschen eftersom affärsmöjligheterna för de kommunala aktörerna märkbart skulle minska – i motsats till i andra EU-länder.