Invånarna gav avfallshanteringen goda betyg

3.10.2019 Meddelande

Rosk’n Roll lät i år göra en kundenkät för att ta reda på hur nöjda invånarna är med de kommunala avfallshanteringstjänsterna. Rosk’n Roll fick berömliga betyg av invånarna. Medeltalet för Rosk’n Rolls verksamhet blev 4,1 på skalan 1–5.

I Rosk’n Rolls enkät efterfrågades bl.a. hur nöjda kunderna är med avfallstransporterna och mottagning av avfall på avfallsstationerna samt blandavfalls- och ekopunkterna. I undersökningen utreddes också invånarnas intresse för sortering och behov gällande information.

Bästa betyg fick arbetet som avfallsbilarnas förare utför (4,6/5), tömning av fastighetetens eget avfallskärl (skett enligt överenskommelse 4,5/5), avfallsstationernas kundservice (4,4/5) samt avfallsfakturans tydlighet (4,4/5). Mest utrymme för förbättring finns i renligheten vid eko- och blandavfallspunkter (3,3/5) och deras underhåll (3,5/5).

Fast bosatta gav något bättre betyg än fritidsinvånare. Resultaten följer tidigare års nivå.

Av de öppna svaren framgick att alla frågor som gäller sortering, insamling och återvinning av plast är det som väcker mest diskussion och funderingar. 92,5 % av dem som besvarade enkäten upplevde att de fått tillräckligt med information om avfallshantering. Mest önskades allmän information i fortsättningen om frågor gällande hantering, återvinning och sortering av avfall.

Tjänsterna utvecklas ständigt

”Vi är självklart glada över att vi återigen fick berömliga betyg av våra kunder. Vi arbetar dock dagligen för att göra våra tjänster bättre och smidigare”, säger verkställande direktör Jukka Paavilainen.

”För närvarande pågår ett omfattande projekt för att utveckla kundservicen. Vi vill säkerställa en jämn serviceupplevelse överallt där vi möter kunder.”

”Naturligtvis utvecklar vi ständigt även de egentliga avfallshanteringstjänsterna utifrån kundernas önskemål. Till exempel kommer vi att införa ändringar i avfallsstationernas öppettider så att några avfallsstationer är öppet längre, vilket har önskats. När det gäller avfallstransporter har vi på senare tid infört bl.a. plastinsamling på fastigheter för att svara på kundernas önskemål om mer plastinsamling”, nämner Paavilainen.

Enkäten besvarades av 1085 invånare i 12 kommuner inom Rosk’n Rolls verksamhetsområde, varav 192 var fritidsinvånare. Enkäten genomfördes av Innolink Oy som både en brevenkät och ett webbformulär i juni–augusti 2019.

Rosk’n Roll låter göra en omfattande kundnöjdhetsenkät med några års mellanrum. Därutöver utreder avfallsbolaget kundernas nöjdhet med tjänsterna kontinuerligt med en enkät som alltid är öppen på bolagets webbplats. Kundenkäten kan fyllas i på adressen
https://www.rosknroll.fi/rosknroll-sv-se/forskning-och-utveckling/kundenkät/