Inga hinder för fusion av avfallsbolag

4.4.2018 Meddelande

De besvär som lämnats in mot fusionen av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab föll även i högsta domstolen

Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy i Lojo, som är en privat minoritetsägare (med en andel på 0,05 procent) i Rosk’n Roll, lämnade in tre besvär mot fusionen av Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice. Västra Nylands tingsrätt avgjorde i september 2013 alla tre ärendena till Rosk’n Rolls fördel. Peltomaa Lohjan Puhtaanapito överklagade beslutet till hovrätten. Åbo hovrätt beslöt i januari 2015 att inte ändra tingsrättens dom. Peltomaa Lohjan Puhtaanapito fick dock rätt att överklaga beslutet till högsta domstolen. I sitt avgörande 27.3.2018 bekräftade högsta domstolen tingsrättens och hovrättens avgöranden.

Den juridiska fusionen av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab kan fortsätta. Det nya avfallsbolaget som ägs av kommunerna i östra och västra Nyland kan enligt planerna inleda sin verksamhet i början av år 2019. Bolagen har under rättsprocessen förberett fusionen så att många praktiska funktioner redan har slagits samman. Bolagen producerar redan nu Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster tillsammans. Den kommande juridiska fusionen kommer knappast alls att påverka invånarnas avfallshanteringstjänster.

Genom fusionen tryggas en högklassig kommunal avfallshantering

Avfallshanteringen påverkas av allt fler miljökrav. Genom fusionen vill man minska det kostnadstryck som dessa krav för med sig, minimera de ekonomiska risker som anknyter till utvecklingsarbetet, effektivera nyttoanvändningen av avfall och trygga effektiva tjänster nära invånarna även i framtiden.

För att avfallsbolaget ska kunna utföra de serviceuppgifter som tilldelats av kommunen ska det enligt det nuvarande regelverket ägas av kommunerna till hundra procent. Även detta förverkligas i och med fusionen.

Bolagens ägarkommuner beslutade om fusionen och undertecknade ett fusionsavtal i december 2012. Det fusionerade bolagets ägarkommuner i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola.

Som en del av fusionsprocessen kommer även förberedelserna för grundandet av en gemensam avfallsnämnd att slutföras i enlighet med ett tidigare godkänd nämndavtal. I och med fusionen upphör verksamheten vid Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd, och Nylands avfallsnämnd, som bildats av ägarkommunerna, inleder sin verksamhet.