Flerfacksförsöket gav uppmuntrande resultat

8.6.2018 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters undersökning om flerfacksinsamling är nu på slutrakan. Försöket, där tio avfallsslag samlades från småhusgårdar, avslutades i början av juni. Undersökningen, som utfördes med stöd av miljöministeriet, handlade om en höjning av återvinningsgraden för hushåll med hjälp av en flerfacksinsamling. De preliminära resultaten är uppmuntrande. Utifrån resultaten har Rosk’n Roll planerat en ny typ av flerfackstjänst för invånarna inom sitt verksamhetsområde.

Utmärkta insamlingsmängder av återvinnbart avfall

Förra året valdes 200 småhuskunder i tätorter i Sibbo och Borgå till det ett år långa försöket. De fick två avfallskärl med fyra fack och ett extra fack. I avfallskärlen samlades bland- och bioavfall, förpackningsplast och -glas, metall, avlagda textilier, kartong, papper, små elapparater samt batterier. Avfallskärlen tömdes med en s.k. flerfacksbil och varje avfallsslag styrdes vidare antingen för nyttoanvändning som material eller energi.

De slutliga undersökningsrapporterna offentliggörs under hösten, men hushållens försöksperiod slutade redan i slutet av maj.

Hushållen som deltog i undersökningen sorterade cirka 80 procent av innehållet i sina skräpkorgar att utnyttjas som material. Blandavfall, som utnyttjas som energi, stod endast för en femtedel av försökshushållens avfallsmängd.

Enligt de senaste uppgifterna fås i Finland normalt cirka 40 procent av kommunala avfallet, som till största delen uppkommer i hushåll, för materialnyttoanvändning.

Utvecklingschef Pasi Iivonen på miljöministeriet anser att resultaten för flerfacksförsöket är uppmuntrande: ”Resultaten var positiva, eftersom de nyligen godkända återvinningsmålen för kommunalt avfall inom EU ställer oss inför en utmaning. Målet är att återvinna 55 procent av avfallet år 2025 och 60 procent år 2030. Den här undersökningen visade hur mycket nyttoavfall som det är möjligt att återvinna, då sorteringen görs så enkel som möjligt och människorna är motiverade.”

Den största skillnaden mellan avfallsinsamlingssystemen gällde bioavfall. I försöket sorterades bioavfallet betydligt bättre bort från blandavfallet. I försöket var bioavfallets andel av den totala avfallsmängden cirka 35 procent.

Även annat slags nyttoavfall – främst metall, förpackningsglas och -plast samt kartong – sorterades mer i försökshushållen. I försöket undersöktes också vad som blir kvar i blandavfallet från hushåll som sorterar noggrant. Enligt blandavfallsanalysen innehåller blandavfallet från försökshushållens precis det som det ska, dvs. bland annat förpackningar med flera material, smutsig kartong och plast, dammsugspåsar och kattsand.

I undersökningen deltog kunder som själva ville delta i försöket. Det är sannolikt att undersökningsresultaten påverkas något av de valda kundernas sorteringsvillighet, som är större än genomsnittet.

Lägre växthusgasutsläpp

Undersökningen utredde också om det är förnuftigt att samla in nyttoavfall direkt från fastigheterna i ljuset av växthusgasutsläppen. Utsläppen som uppkommer i flerfacksinsamlingen jämfördes med ett system i vilket småhusinvånarna bara samlar blandavfall på den egna gården och själva för sorterat nyttoavfall till ekopunkten. Kalkylerna visade att flerfacksförsökets växthusgasutsläpp var lite lägre än i jämförelsesystemet. Beroende på kundmängden och effektiviteten av insamlingslogistiken är det i flerfackssystemet möjligt att minska utsläppen med t.o.m. 30 procent.

Rikligt med respons från kunderna

Hushållen som deltog i försöket gav mycket respons, såväl beröm som kritik. Kunderna berömde flerfacksinsamlingens enkelhet: det gick snabbt att föra ut avfallet inifrån, där det tog upp plats. Vissa familjer hade problem med att utrymmet för blandavfall inte räckte till. I försöket användes ett blandavfallsfack på 120 liter som tömdes med fyra veckors mellanrum.

Servicechef Tuija Klaus, som sammanställde kundresponsen, avslöjar att åsikterna hos dem som deltog i försöket också var tydligt delade i vissa frågor. ”Till exempel upplevde somliga att pappersinsamlingen var onödig, medan andra skulle ha behövt mer utrymme för det. Även bioavfallsinsamlingen var mycket viktig för vissa, medan den var onödig för komposterande hushåll.”

Den rikliga responsen som samlades från kunderna beaktades när Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster planerade en ny typ av flerfackstjänst för sina kunder.

Den nya flerfackstjänsten är flexibel

I östra Nyland och delar av västra Nyland har Rosk’n Roll också erbjudit en flerfacksinsamling med ett kärl som en del av det normala serviceutbudet. Där samlas blandavfall, kartong, glas och metall från gården. Dessutom har man också kunnat få ett pappersinsamlingskärl.

Den nya flerfackstjänsten, som utvecklats utifrån undersökningsresultaten och kundrespons, kommer att omfatta förpackningsplast, något som önskats mycket, samt möjligheten att samla bioavfall.

I den nya servicemodellen får alla flerfackskunder ett nyttoavfallskärl på gården för sortering av kartong, metall, glas och plast. Vid sidan av nyttoavfallskärlet får kunderna antingen ett kärl med två fack för sortering av bio- och blandavfall eller bara ett blandavfallskärl, om hushållet till exempel har en kompost. Genom att ändra kärlstorlekar och tömningsintervall finns det en lösning som passar alla hushåll. Tjänstens pris påverkas i synnerhet av tömningsintervallet.

”För flerfackskunder har tjänsten tagits till fastigheten. För denna tjänst, som underlättar vardagen, betalar de lite mera än kunder som själva för sitt nyttoavfall till ekopunkterna. Den nya tjänstens prisnivå är dock inte högre än den nuvarande flerfacksinsamlingen, trots att det finns fler valmöjligheter”, säger verkställande direktör Vesa Heikkonen på Östra Nylands Avfallsservice som producerar Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster.

Flerfackstjänsten enligt det gamla konceptet fortsätter inte efter hösten. Rosk’n Roll kontaktar alla nuvarande flerfackskunder under sommaren och flerfackskärlen för den tidigare insamlingen byts ut mot nya i september–oktober. Helt nya kunder kan ansluta sig till flerfacksinsamlingen senast nästa vår.

”Vi tar dock emot förhandsanmälningar redan nu! Om tillräckligt många intresserade kommer med, kan vi också införa flerfackstjänsten i nya områden i västra Nyland”, säger Tuija Klaus.