Ett gott resultat och ett nytt servicekoncept för Rosk´n Roll Oy Ab

1.6.2016 Tiedote

Ett gott resultat och ett nytt servicekoncept för Rosk´n Roll Oy Ab

Bokslutet för Rosk´n Roll Oy Ab godkändes på bolagsstämman den 24.5.2016. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 15 miljoner euro, vilket var 9 % högre än föregående år. Omsättningen ökades främst av att år 2015 var det första verksamhetsåret då allt blandavfall som insamlades av Rosk´n Roll behandlades i Vandas avfallskraftverk. Räkenskapsperiodens vinst minskade från föregående år med ungefär 5 % men var ändå tämligen bra: 670 000 euro. De ökade avfallshanteringskostnaderna var främsta orsaken till en lägre vinst.

Bolaget betalar inte dividender till sina ägare, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Kunderna erbjuds emellertid högklassiga avfallshanteringstjänster som uppfyller miljökraven. Den goda ekonomiska situationen hjälper företaget att förbereda sig för investeringar för utevecklingen av avfallshanteringen. Rosk´n Rolls kundavgifter har varit de samma redan i tre år.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 340 000 euro. Största delen av investeringarna riktades till skyddskonstruktionerna för slutförvaringsområdet på Munka avfallscentral.

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna valdes till Rosk´n Roll Oy Ab:s styrelse Juhana Salmenpohja och Rolf Oinonen från Lojo, Jaakko Laiho från Hangö och Mikael Carlberg från Ingå. Som ny medlem till styrelsen valdes Mika Tallgren från Högfors. Som styrelseordförande fortsätter Ulla Lindström-Dahl och som vice ordförande Jarmo Kuosa från Vichtis.

Under 2015 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk´n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i bolagets ägarkommuner och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk´n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till mitten av 2017. Den extra tiden utnyttjas effektivt och harmoniseringen av funktioner kommer att fortsätta. I april 2016 lanserades åt kunderna Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten. Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab erbjuder service med samma innehåll och utseende såväl i östra som västra Nyland.