Ett gott resultat för Östra Nylands Avfallsservice Ab

3.5.2016 Tiedote

Bokslutet för Östra Nylands Avfallsservice Ab godkändes på bolagsstämman den 21 april 2016. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 11,2 miljoner euro, vilket var 10 procent högre än föregående år. Bland annat gav mottagning av jordmassa som ökat betydligt från föregående år tillväxt. Den mottagna avfallsmängden utgjorde sammanlagt 256 000 ton, varav 187 000 ton var rena eller lindrigt förorenade jordmassor. Motsvarande mängder år 2014 var 106 000 respektive 35 000 ton.

Bolagets vinst efter skatt var 569 953 euro. Bolaget betalar inte dividender till sina ägare, utan målet är att behålla kommuninvånarnas avfallsavgifter så låga som möjligt. Kunderna erbjuds emellertid högklassiga avfallshanteringstjänster som uppfyller miljökraven.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 814 992 euro. Största delen av investeringarna, dvs. 584 236 euro, gällde brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral. Dessutom investerades bland annat i fasta konstruktioner, såsom utbyggnaden av hanteringsfältet i Domargård (123 175 euro).

Bolagsstämman delgavs även budgeten för 2016. De verkliga avfallsmängderna för 2014 och 2015 utgör grunden för budgeten. Den budgeterade omsättningen för 2016 är 10,8 miljoner euro och resultatet cirka 200 000 euro.

Alla de nuvarande styrelsemedlemmarna valdes till i Östra Nylands Avfallsservice Ab:s styrelse: Som representanter för Borgå utsågs Matti Nuutti (suppleant Jaakko Jalonen), Otto Oksanen (Juha Vanhala), Anders Rosengren (Tomas Ekholm), för Sibbo Vesa Lepistö (Ari Oksanen), Magnus Åström (Kaj Lindqvist), för Lovisa Kari Hagfors (Jouni Malmivaara), Jaakko Isotalo (Toni Paakkarinen) samt för Borgnäs och Askola Erik Franzen (Risto Kuisma). Styrelseordförande är Matti Nuutti från Borgå och vice ordförande Magnus Åström från Sibbo.

Ett nytt servicekoncept för ÖNA

Under 2015 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk´n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i bolagets ägarkommuner och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk´n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen. Behandlingen vid högsta domstolen uppskattas skjuta upp fusionen åtminstone till mitten av 2017. Den extra tiden utnyttjas effektivt och harmoniseringen av funktioner kommer att fortsätta. I april 2016 lanserades åt kunderna Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten. Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab erbjuder service med samma innehåll och utseende såväl i östra som västra Nyland.