Ett gott resultat för Östra Nylands Avfallsservice Ab år 2016

18.5.2017 Meddelande

Bokslutet för Östra Nylands Avfallsservice Ab 2016 godkändes på bolagsstämman den 20 april 2017. Omsättningen under räkenskapsperioden uppgick till 11,3 miljoner euro. Omsättningen ökade med cirka 100 000 euro jämfört med året innan. Bolagets vinst efter skatt var 669 802 euro (år 2015 569 953 euro). Bolaget delar inte ut dividend åt sina ägare, utan avkastningen används för att hålla invånarnas avfallsavgifter under kontroll samt för att producera högklassiga avfallshanteringstjänster som uppfyller miljökraven. Detta har man lyckats med och till exempel priserna på tömning av fastigheternas avfallskärl har varit desamma i redan över fem år, samtidigt som verksamheten hela tiden har utvecklats.

Räkenskapsperiodens investeringar uppgick till sammanlagt 1,1 miljoner euro. En betydande del av investeringarna, dvs. cirka 650 000 euro, inriktades på brytning av stenmaterial på området för Sköldviks avfallscentral. Dessutom investerades i bland annat avfallsstationernas fasta konstruktioner och i materiel.

Bolagsstämman delgavs även budgeten för 2017. Den budgeterade omsättningen för 2017 är cirka 10,5 miljoner euro och resultatet cirka 240 000 euro.

Under 2016 fortsatte förberedelserna inför fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab. Fusionsbeslutet fattades år 2012 i ägarkommunerna och på en extra bolagsstämma. Verkställandet av fusionen har fördröjts jämfört med den ursprungliga tidsplanen på grund av en rättsprocess gällande inlösen av det privata innehavet i Rosk’n Roll Oy Ab. I slutet av 2015 gick ärendet till högsta domstolen och behandlingen har ännu inte slutförts på våren 2017. Det nya bolaget kan inleda sin verksamhet tidigast från och med början av år 2018. 

På bolagsstämman valdes alla de nuvarande styrelsemedlemmarna till Östra Nylands Avfallsservice Ab:s styrelse: Styrelseordförande är Matti Nuutti från Borgå och vice ordförande Magnus Åström från Sibbo.