En fungerande avfallshantering förebygger klimatutsläpp avsevärt

1.9.2022 Meddelande

Koldioxidavtrycket för Rosk’n Rolls verksamhet år 2021 har beräknats. Avfallsbolaget arbetar kontinuerligt för miljön. Baserat på beräkningen av koldioxidavtrycket bekämpar Rosk’n Roll med sin verksamhet klimatutsläppen avsevärt.

Koldioxidavtrycket beskriver utsläpp av växthusgaser och klimatkompensation. Resultaten visar på de klimateffekter som förorsakas av insamling och hantering av avfall som uppstår i boende och i kommuners serviceproduktion på Rosk’n Rolls verksamhetsområde i västra och östra Nyland. Beräkningen har utförts av LCA Consulting och den har i så omfattande utsträckning som möjligt tagit hänsyn till alla utsläpp och kompensationer för år 2021, från avfallsinsamling och mottagning till återvinning.

Enligt resultaten orsakas de största utsläppen, 43 procent av de totala utsläppen, av hantering av separat insamlat blandavfall, i praktiken alltså av förbränning av blandavfall. Å andra sidan ger detta också betydande klimatkompensationer, när den energi som erhålls vid förbränningen utnyttjas som elenergi och värme och kan användas för att ersätta fossila bränslen.

De näst största utsläppen, 25 procent av de totala utsläppen, orsakas av underhåll av deponiområden.  “Vi har minskat utsläppen genom att stänga gamla deponier. Det förs knappt något avfall längre till de deponiområden som är i användning, men de tidigare insamlade avfallsmassorna bildar ännu länge metanutsläpp. Vi strävar efter att så effektivt som möjligt samla in och utnyttja den metan som bildas och på så sätt minska klimatutsläppen”, säger Katariina Lossi, kvalitets- och miljöchef på Rosk’n Roll.

Som den tredje största utsläppskällan, 20 procent av de totala utsläppen, stiger hanteringen av avfall som förs till avfallsstationer och avfallscentraler. Tack vare att de olika avfallsslagen materialåtervinns, alltså går till återvinning, stiger klimatkompensationerna till och med högre än utsläppen, det vill säga verksamheten minskar klimatbelastningen.

Endast 3 procent av de totala avfallshanteringsutsläppen orsakas av insamling och transport av avfall.  ”Vi har redan i flera års tid försökt betona miljövänliga bränslen när vi konkurrensutsätter avfallstransporter. År 2021 kördes cirka 30 procent av avfallsinsamlingarna med förnybara bränslen och användningen av fossila bränslen minskar hela tiden i takt med att tankningsnätet för förnybara bränslen breder ut sig”, säger Rosk’n Rolls service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

“När man tolkar resultaten av avfallsbolagets koldioxidavtrycksberäkning är det också viktigt att uppmärksamma ett annat perspektiv: Vad skulle hända om det mesta av avfallet fortsättningsvis hamnade på avstjälpningsplatser? I det fallet skulle utsläppen vara avsevärt mycket större och knappt några kompensationer alls skulle fås”, säger Esa Nummela, projektchef för LCA Consulting som gjort studien.

Avfallsbolaget kan själv påverka en del av utsläppen, men andelen externa aktörer står för cirka 70 procent av det totala koldioxidavtrycket. ”Förutom att minska utsläppen från transporter och avstjälpningsplatser minskar vi klimateffekten till exempel genom att köpa utsläppsfri el och producera solenergi som används vid våra enheter”, konstetarer Lossi.

”Vi arbetar aktivt för miljön, också med annat än klimatutsläpp. Vi följer kontinuerligt med vår miljöpåverkan till exempel genom att ge observera vatten och deponigaser på områdena. Vi främjar återvinning av avfallsmaterial genom att sammanföra olika aktörer – producenter och användare av avfallsmaterial, genom att erbjuda avfallsrådgivning på många olika sätt och genom att utveckla våra tjänster så att våra kunder kan agera så miljövänligt som möjligt. Miljöarbete är trots allt en hållbarhetsgren som kräver allas insatser”, summerar Katariina Lossi.

Helhetsresultatet av beräkningen av koldioxidavtrycket för 2021. De totala utsläppen som uppstår från insamling och hantering av avfall från boende och från kommuners serviceproduktion på Rosk’n Rolls verksamhetsområde är totalt cirka 69 000 tCO2 ekv./a. När man beaktar klimatkompensationen i uträkningen är nettokoldioxidavtrycket för bolagets verksamhet -2 300 tCO2 ekv./a.