Avstjälpningsplatsen stängd, avfallsstationen håller öppet

19.6.2017 Meddelande

Avfallsstationerna är materialströmmarnas insamlings- och återvinningscentraler

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten förnyade från och med början av året sin avfallsstationstjänst. Nu erbjuder alla Rosk’n Roll-avfallsstationer samma omfattande grundservicepaket. Även prissättningen av tjänsterna ändrades.

Avfallsstationerna står till alla invånares och sommargästers förfogande. På sommaren har avfallsstationernas öppettider förlängts. Därför borde alla ha tillgång till en mottagningsplats som är lätt att nå, ansvarsfull och förmånlig för städlasten från stugan eller köksrenoveringslasten. Avfallslasterna hör inte hemma på eko- och blandavfallspunkterna och inte heller i naturen.

På Rosk’n Rolls nio västnyländska och sex östnyländska avfallsstationer finns tillgång till ett förenhetligat grundservicepaket inom avfallshantering. Paketet omfattar krattavfall, ris och kvistar, behandlat och obehandlat trä, elapparater, brännbart och icke brännbart blandavfall, användbara textilier, farligt avfall, kartong, papper, glasförpackningar, metall och förpackningsplast. Vid de större avfallsstationerna finns utöver det här grundutbudet även mottagning av andra avfallsslag.

Varje kund vid en avfallsstation möter en anställd vid avfallsstationen som hjälper och ger råd genast när man kommer till stationen. Samtidigt ser stationsskötaren vilka avfallsslag kunden har med sig. De flesta avfallsslagen, även allt träavfall, tas emot avgiftsfritt om de är rätt sorterade. Det förekommer fortfarande några mängdbegränsningar.

Prissättningen av hushållskundernas avgiftsbelagda avfall baseras på volym. Så kallade smålaster, som kunderna har med sig i person- eller paketbil, går inte längre via en våg förutom på Sibbo Mömossens avfallsstation. Den anställda på avfallsstationen bedömer avfallets volym tillsammans med kunden.

Stora laster, det vill säga avfall som transporteras med lastbilar och traktorer, tas emot i Borgå, Sibbo, Lojo, Hangö och Vichtis. De prissätts fortfarande enligt vikt. 

Hitta rätt adress för avfallet

Tack vare förnyelserna blir det enklare att sköta sina ärenden på avfallsstationerna. Kunder med små laster behöver inte längre köa till vågen bland yrkestrafiken. Avfallsstationsskötaren betjänar och ger kunderna råd personligen.

”Om till exempel den närmaste avfallsstationen inte håller öppet när det passar kunden, kan avfallet föras till en annan avfallsstation i området och man vet att där tas samma avfall emot och till samma pris”, säger soppolisen Rakel Allén som arbetar med avfallsrådgivning på sommaren.

”Vi uppmuntrar alla våra kunder, både sommargäster och fast bosatta personer att använda våra heltäckande, ansvarsfulla och förmånliga mottagningstjänster för avfall. Även sommartid finns det en rätt adress för allt avfall, antingen på en avfallsstation eller på ekopunkterna. Det finns ingen orsak att lämna avfall att skräpa i naturen.”

Om man inte känner till vart man borde föra avfallet eller var närmaste ekopunkt eller avfallsstation finns kan man hitta dem med hjälp av sökfunktionerna på Rosk’n Rolls webbplats. Avfall från A–Ö ger råd om hur olika avfallsslag ska sorteras och sökningen efter mottagningsplats ger dig adressen till de närmaste mottagningsplatserna och deras öppettider.

Till nytta, inte till avstjälpningsplatsen

Avstjälpningsplatsernas andel av avfallshanteringen i Finland har minskat till under tio procent. Uppgiften för kommunernas avfallsanläggningar är numera att samla in och återvinna avfall för nya användningsändamål. Avfallsstationerna utvecklas därför för att motsvara behoven inom modern avfallshantering. Avfallsstationerna är materialströmmarnas insamlings- och återvinningscentraler.

Från och med början av år 2016 är det inte längre tillåtet att deponera organiskt avfall på avstjälpningsplatserna. Några tolkade ändringarna så, att man inte längre får sätta något organiskt, till exempel textilier, i soppåsen. Det är dock en feltolkning, eftersom hemmens soppåsar förs till avfallsverk för att återvinnas som energi och fjärrvärme.

På Rosk’n Rolls avfallsstationer sorteras bland- och byggavfall i brännbart och icke brännbart material. Kunden sorterar själv när lasten lossas. Brännbart blandavfall styrs till avfallsverket. Icke brännbart blandavfall sorteras vidare för material- eller energiåtervinning och den lilla del som inte kan återvinnas styrs ännu till slutdeponering.