Avfallsbolaget investerade i servicenät och miljövårdssystem

29.5.2020 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab nådde år 2019 ett gott ekonomiskt resultat. I och med resultatet kan den kommunala avfallshanteringen vidareutvecklas så den svarar på framtida miljöutmaningar och de krav den uppdaterade avfallslagstiftningen medför.  

Rosk’n Roll Oy Ab:s omsättning var 26,4 miljoner euro för år 2019. Bolaget gjorde en vinst på 3,6 miljoner euro. Ingen dividend betalas ut för räkenskapsperioden, utan vinsten används till att utveckla bolagets verksamhet, det vill säga den kommunala avfallshanteringen.  

År 2019 var det första året för det fusionerade Rosk´n Roll Oy Ab. Östra Nylands Avfallservice Ab fusionerades med Rosk’n Roll Oy Ab som var verksamt i Västra Nyland. ”Idag sträcker sig vår verksamhet allt mer omfattande från den traditionella avfallshanteringen till en komplett hantering, bearbetning och utnyttjande av materialkedjor”, beskriver verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Ett år av byggande

År 2019 genomfördes ett flertal stora investeringar, med vilka standarden på bolagets servicenät och miljövårdssystem förbättrades från tidigare. Det totala beloppet investeringar under räkenskapsperioden var 12,7 miljoner euro. Bolaget täckte sina investeringar genom att upplösa sina placeringar och inga banklån behövdes för att finansiera investeringarna.  

Det största enskilda investeringsobjektet var Sköldvik materialcenter KILKE, vars första skeden färdigställdes under verksamhetsperioden så långt som till slutfinishen. På avfallscentralernas områden i Domargård och Munka investerades det bland annat i att effektivera gasuppsamling och i vattenhantering. Den nya avfallsstationen i Ekenäs var den största avfallsstationsinvesteringen och den står klar och tas i bruk sommaren 2020.   

En långsiktig plan

Investeringar för att förbättra och utveckla verksamheten fortsätter år 2020. För innevarande år har det till investeringar budgeterats totalt närmare 9 miljoner euro. 

På Munka avfallscentral i Lojo utförs det markbyggnadsarbeten i samband med områdets utvidgning och det byggs en omlastningsbyggnad för blandat avfall samt en monterings- och lagerbyggnad för avfallskärl. På Domargård avfallscentral i Borgå byggs det en avfallslagerbyggnad för nyttoavfall. Investeringar görs också för att förbättra kundservicenivån, exempelvis automatiseras nätverket för insamlingspunkter av farligt avfall och på många avfallsstationer görs genomgripande förbättringsåtgärder.  

”Alla investeringar är en del av en långsiktig investeringsplan och vinst från tidigare år används nu för att genomföra den”, poängterar Heikkonen. 

”Bolagets verksamhet utvecklas som en del av nätverk och större helheter. Med ett omfångsrikt samarbete har vi bättre möjligheter att för vår del hitta lösningar till att såväl anordna lokal avfallsservice, att öka på återvinningsgraden som att behärska klimatförändringar.”

Rosk’n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma för år 2020 ordnades inte på grund av undantagstillståndet som coronaepidemin medfört. Bolagets aktieägare alltså 12 kommuner har var och en på sitt håll enhälligt beslutat om de ärenden som hör till bolagsstämman, som exempelvis att godkänna bokslutet.  

Mer om Rosk’n Rolls fjolårets verksamhet finns att läsa i bolagets årsberättelse 2019.