Husbolagets sopkärl på rad.

Alla fastigheter med fler än 10 bostäder får avfallskärl för förpackningsavfall från och med den 1 juli

29.6.2021 Meddelande

Förpackningsavfall, alltså glas- och plastförpackningar, kartong och metall, ska från och med den 1.7.2021 sorteras i tätorter vid alla fastigheter med minst 10 lägenheter. Nylands avfallsnämnd fattade i december beslut om de nya avfallshanteringsföreskrifterna, och sorteringsskyldigheten träder i kraft den 1 juli. Insamlingsskyldigheten för bioavfall kvarstår för fastigheter med 5 lägenheter.  

Ifall husbolagets avfallsinsamling ännu inte motsvarar de nya bestämmelserna bör disponenten eller den som ansvarar för husbolagets avfallshantering ta kontakt med Rosk’n Roll och beställa servicen.

Hjälp med att planera och dimensionera avfallsinsamlingstjänsterna hittar du på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi > Avfall från fastigheter > Husbolag > Husbolagets avfallsutrymme > Anvisningar

“Vår sakkunniga persona hjälper till vid behov, till exempel med att hitta lämpliga avfallskärl och passande tömningsintervall”, säger Marko Printz, service- och utvecklingsdirektör på Rosk’n Roll. 

900 nya fastigheter med 12 600 bostäder

På Rosk’n Rolls område har skyldigheten att samla in kartong, metall, glas och plastförpackningar hittills gällt fastigheter med minst 20 bostäder. Med de nya avfallsbestämmelserna anländer de separata insamlingskärlen till allt mindre fastigheters gårdar.

”De flesta önskar att sorteringstjänsterna finns nära dem. Tack vare de nya avfallsföreskrifterna finns det separata insamlingskärl på allt flera fastigheters gårdsplaner, och det blir ännu lättare för folk att sortera”, säger Printz.

”Genom noggrannare sortering kan minska på mängden blandavfall och samtidigt dra ner på sina kostnader, det är nämligen förmånligare att samla in och transportera sorterat avfall än blandavfall.”

Inom de 12 kommunerna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde utvidgas skyldigheten att sortera förpackningsavfall till cirka 900 nya fastigheter, vilket motsvarar närmare 12 600 lägenheter sammanlagt. 

”En del av de berörda fastigheterna har redan i god tid under våren anslutit sig till separatinsamlingarna, men omkring hälften saknar ännu insamlingen av något avfallsslag. Vi räknar med att de tar kontakt med Rosk’n Rolls kundtjänst i sommar.”

”Även mindre fastigheter som ligger längs insamlingsrutterna kan frivilligt ansluta sig till separatinsamlingen, och boka tömning av olika avfallsslag direkt om de så vill”, påminner Marko Printz.

Mot förpliktelserna i den nya lagen

”Avfallshanteringsföreskrifterna som Nylands avfallsnämnd förordnat lyfter avfallshanteringen bland fastigheterna på vårt område mot en nivå, som inom några år torde gälla i hela landet när den nya avfallslagen träder i kraft”, säger Printz.

Den nya avfallslagen stadfästs inom kort och de kompletterande förordningarna torde godkännas i höst. Förordningarna innebär att sorteringsskyldigheten nu för första gången definieras på ett nationellt plan. I regeringens förslag fastställs de enligt följande:

”På Rosk’n Rolls område är vår stegvis möta kraven i de nya, nationella avfallsförordningarna”, sammanfattar Marko Printz. 

 

FAKTA: 

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde utfärdas avfallshanteringsföreskrifterna av Nylands avfallsnämnd, som också godkänner avfallstaxan. Avfallsnämnden är gemensam för tolv kommuner.

För närvarande återvinns endast drygt 40 procent av det kommunala avfallet i Finland, där EU:s gemensamma mål är att höja återvinningsgraden till 55 procent år 2025. Målet för år 2035 är 65 procent. 

 

****

Tabell 1.
Fastigheter (antal/kommun) i kommunerna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde, som åläggs att sortera förpackningsavfallet när förpliktelsen utökas från att ha omfattat fastigheter med 20 bostäder till att gälla fastigheter med 10 bostäder.

 

Hangö

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

44

Raseborg

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

146

Ingå

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

13

Sjundeå

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

12

Lojo

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

186

Vichtis

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

 153

Högfors

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

49

Askola

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

16

Borgnäs

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

4

Sibbo

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

61

Borgå

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

156

Lovisa

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

 57

Sammanlagt/Tillsammans

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

897

 

Nya fastigheter där sorteringskraven
gäller efter förändringen (antal)

Hangö

44

Raseborg

146

Ingå

13

Sjundeå

12

Lojo

186

Vichtis

 153

Högfors

49

Askola

16

Borgnäs

4

Sibbo

61

Borgå

156

Lovisa

 57

Sammanlagt/Tillsammans

897

 

 Bild: Milla von Konow/Rosk’n Roll