År 2020 visade den offentliga avfallshanteringens tillförlitlighet även i undantagstillstånd

28.5.2021 Meddelande

Det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab verkar inom en kritisk bransch med tanke på samhällets verksamhet. När den smittfarliga sjukdomen slog till 2020, var det mycket viktigt att avfallet blev uppsamlat och hela hanteringskedjan fungerade. Med detta lyckades bolaget väl tillsammans med sina samarbetspartner både ur tillförlitlighets och ekonomisk synvinkel.

Vinsten från ett ekonomiskt stabilt år används för att utveckla avfallshanteringen

Rosk’n Roll Oy Ab:s omsättning var 24,6 miljoner euro år 2020 (2019: 26,4 milj. €). Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 1,1 miljoner euro (2019: 2,6 milj. €), alltså 4,4 procent av omsättningen. Räkenskapsperioden hade ett positivt resultat på 2,2 miljoner euro före skatter och bokslutsdispositioner. Vinsten efter skatt var 1,9 miljoner euro.

– Räkenskapsperiodens rörelsevinst överskrider den budgeterade nivån och vi är nöjda med resultatet, säger verkställande direktör Vesa Heikkonen.

– Den främsta enskilda förändringen bakom de ekonomiska siffrorna är att mottagningsverksamheten av överskottsjord flyttades över från Rosk’n Roll till dotterbolaget Maa Roll Oy per den 1 januari 2020, förklarar Heikkonen.

– Vår målsättning är inte att göra vinst och vi delar i princip ingen dividend till våra ägarkommuner. Vår verksamhet ska vara kostnadseffektiv, och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter stabila och rimliga i förhållande till servicenivån. Vinsten används i sin helhet för att trygga utvecklingen av avfallshanteringen och förverkligandet av miljöinvesteringar, berättar Heikkonen.

Helhetssumman för investeringar under räkenskapsperioden var 9,4 miljoner euro. Det största enskilda investeringsobjektet var Sköldviks materialcenter KILKE (3,1 milj. €) som öppnades i Borgå i mars 2020. För ombyggnad av de kommunvisa avfallsstationerna och anskaffning av utrustning gjordes investeringar på cirka 2,4 miljoner euro.

Tjänsterna utvecklas med hänsyn till miljön och kundernas behov

I april 2020 trädde Nylands avfallsnämnds nya avfallshanteringsföreskrifter i kraft. Det innebär att man måste ordna separat insamling av bioavfall ifall det finns minst 5 bostäder, och kartong, metall, förpackningsglas och -plast ska samlas från fastigheter med minst 20 bostäder. I praktiken innebar detta ändringar i separatinsamlingsskyldigheten för över 900 fastigheter i västra och östra Nyland och därmed stora insatser av Rosk’n Roll för att ordna de nya insamlingarna.

– Vi fick de nya fastighetsvisa separatinsamlingarna att löpa fint, trots att ökningen av insamlingsmängderna var enorma. Antalet fastigheter som till exempel hör till insamlingen av glas och metall ökade med nästan 80 procent och för plastförpackningarnas del var det till och med över 80 procent, konstaterar service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

Också kundantalet för Rosk’n Rolls flerfackstjänst ökade år 2020 trevliga 28 procent till 2016 hushåll vid årets slut (2019: 1575). Flerfackstjänsten är i främsta hand en tjänst för egnahemshus. Det underlättar återvinningen betydligt när man på den egna gården sorterar kartong, metall samt glas- och plastförpackningarna i nyttokärlet med fyra fack. Under år 2020 tog Rosk’n Roll flerfackstjänsten även till Hangö. Nu erbjuds likvärdiga, nationellt sett utmärkta, insamlingstjänster i alla stora tätorter på Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

Även avfallsstationernas tjänster utvecklas ständigt för att bättre svara på kundernas behov. En del av det här utvecklingsarbetet är att erbjuda mera flexibla besökstider. År 2020 framskred ibruktagningen av automatiseringen vid Rosk’n Rolls servicepunkter betydligt. I augusti öppnades självbetjäningen vid Lovisa avfallsstation, som kunderna kan besöka utanför de egentliga öppettiderna efter att ha identifierat sig.

– Under år 2020 förbereddes också automatiseringen av containrar för farligt avfall och de första självbetjäningscontainrarna för farligt avfall togs i bruk i början av år 2021.Självbetjäningsnätverket utvidgas under år 2021. Förändringen inverkar inte på avfallsstationernas öppettider, där betjänar personalen lika som tidigare under de egentliga öppettiderna, berättar produktionsdirektör Sanna Lehtonen.

Bolagets servicenätverk utvecklades betydligt då en helt ny Rosk’n Roll avfallsstation öppnades den 1 juni 2020 i Ekenäs med utvidgade öppettider. Den gamla avfallsstationen i Ekenäs, som fanns på granntomten, blev för liten i förhållande till såväl kundantal som till den ökande mängden återvinningsbart avfall. I och med den nya avfallsstationen producerar nu bolaget själv tjänsterna för hela avfallsstationsnätverket.

Helhetsavfallsmängden som bolaget hanterade år 2020 var 178 000 ton, varav 123 000 ton togs emot direkt vid bolagets avfallscentraler och -stationer och 55 000 ton samlades in från fastigheter. De insamlings- och avfallsslagsvisa mängderna hittas i bolagets årsberättelse på adressen https://vk2020.rosknroll.fi/sv/ 

Coronaåret påskyndade utvecklingen av nya arbets- och avfallsrådgivningsmetoder

En av de lagstadgade uppgifterna för ett kommunalt avfallsbolag är avfallsrådgivningen. Under normala förhållanden håller Rosk’n Rolls miljöutbildare och avfallsrådgivare lektioner och föreläsningar med avfallstema bland annat i förskolor, skolor samt för olika föreningar vid deras möten och i samband med evenemang. År 2020 kunde direkta rådgivningstillställningar ordnas endast under sommaren, då förverkligades avfallsrådgivningens sommarturné vid butiker i alla kommuner inom vårt verksamhetsområde.

På hösten övergick avfallsrådgivningen till att förverkligas på distans. För det här gjorde Rosk’n Roll bland annat videoinspelningar av lektioner för lärare och elever, höll Teams-föreläsningar och utvecklade spel på nätet med sorterings- och avfallstema på Seppo-spelplattformen.

Ungefär hälften av bolagets personal övergick till distansarbete våren 2020 och mötesmetoderna flyttades över till Teams. Anvisningarna om arbetssätten för de personer som jobbade på plats samt skiften anpassades till undantagstillståndet.

– Då coronapandemin slog till i Finland lyfte vi fram som vårt viktigaste mål att utföra avfallshanteringens grunduppgift. Arbetet i bolaget organiserades under undantagsåret mycket annorlunda än tidigare, så att alla kunde garanteras möjligast hälsosäkra arbetsförhållanden. I efterhand kan man konstatera att vi nådde vårt mål. Därför vill jag tacka vår personal och våra samarbetspartner för deras insatser i att ro i land det utmanande året, konstaterar Heikkonen.

Mer om Rosk’n Rolls verksamhet i fjol finns att läsa i bolagets elektroniska årsberättelse på adressen https://vk2020.rosknroll.fi/sv/ 

Avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab, som ägs av tolv väst- och östnyländska kommuner, producerar avfallshanteringstjänster för bostadsfastigheter samt statens, kommunernas och församlingens fastigheter inom sitt område. Till tjänsterna hör planering av avfallshanteringen, insamling, energiutvinning och hantering av material, avfallshanteringen av farligt avfall samt avfallsrådgivning. Därtill erbjuder bolaget avfallshanteringstjänster till företag vid behov.