Kundservicepersonal på kontoret i Borgå.

Ändringar på kommande inom slamtransporterna under de närmaste åren – Entreprenörerna involveras i planeringen

23.9.2021 Meddelande

Rosk’n Roll har börjat planera för hur avfallsslamtransporterna ska organiseras på glesbygden. Nylands avfallsnämnd har fattat beslut om att tömningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar inom loppet av 3–5 år organiseras som en kommunal service i 12 kommuner i östra och västra Nyland. Regionens kommuner har överlåtit avfallsservicen och medföljande operativa uppgifter på det samägda avfallsbolaget Rosk’n Roll att sköta.

”Planeringen har påbörjats. Den förhållandevis långa övergångsperioden gör det möjligt att flytta över uppgifterna grundligt och under ordnade former”, säger Rosk’n Rolls verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Enkelt för kunden

För fastighetsägarna är tömningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar också i fortsättningen en mycket enkel och okomplicerad service. Brunnstömningen och slamtransporten kan beställas från Rosk’n Roll när det behövs. Alternativt kan man komma överens med Rosk’n Roll om att slambrunnarna töms med vissa intervall. I det fallet får kunden en förhandsanmälan om att slambilen snart kommer på besök, och behöver inte själv komma ihåg när det är aktuellt med tömning.

Minimikravet för hur ofta brunnarna måste tömmas är definierat i regionens avfallshanteringsföreskrifter. Det är fallet också i fortsättningen.

”Ifall kunden av någon orsak glömmer att boka tömning inom utsatt tid, så tar vi kontakt. Vi dyker naturligtvis aldrig upp vid en fastighet utan att meddela om det i förväg”, säger service- och utvecklingsdirektör Marko Printz.

”Vi är väl medvetna om att det är en väldigt annorlunda service att transportera avfallsslam jämfört med att transportera bland- och nyttoavfall. Därför bygger vi för det här ändamålet även upp en jour som erbjuder service dygnet runt.”

Informationen om kundernas brunnar kontrolleras och kompletteras i samband med kundens första slamtransportbeställning. Samtidigt säkerställs brunnarnas exakta position, förbindelserna och andra faktorer som bidrar till att tömningen sker smidigt.

”Det behövs olika slags redskapsbilar för olika fastigheter. Det här beaktar vi i samband med att vi konkurrensutsätter transporterna. Om man också tidigare kommit fram till en fastighet, så kommer man fram också i fortsättningen”, konstaterar Printz.

”På flera håll i Finland har slamtransporterna redan i många år organiserats enligt den här modellen. I planeringen drar vi nytta av den långa erfarenhet som våra kolleger, alltså andra kommunägda avfallsservicebolag, har samlat på sig”, tillägger Vesa Heikkonen.

Transporterna konkurrensutsätts

Rosk’n Roll har ingen egen fordonspark, utan upphandlar samtliga slamtransporter offentligt enligt ett roterande system, som innebär att nya ackord erbjuds kontinuerligt. Avtalsområdena dimensioneras så att även lokala företag har möjlighet att delta i upphandlingen. I vanliga fall är de kommunala transportentreprenaderna bundna vid långa avtal, vilket ger entreprenörerna möjlighet att investera i transportmateriel.

”Vår bedömning är att transportentreprenörerna får fler uppdrag när alla de fastigheter, som enligt föreskrifterna omfattas av slamuppsamlingskravet, nu fås med”, understryker Heikkonen.

”Det är möjligt också för mindre företag att bli valda, och till exempel kommer olika korporationer och underleverantörer att tillåtas i upphandlingen. Det räcker att företaget har den utrustning och det kunnande som krävs, och att företagaren gör det här yrkesmässigt, det vill säga finns i avfallsregistret och har mött övriga lagstadgade krav”, säger Marko Printz.

I det här skedet behöver varken fastighetsägarna eller regionens slamtransportföretagare göra någonting. “Nästa år tar Rosk’n Roll kontakt med alla kända entreprenörer i regionen. Vi vill diskutera med dem och höra deras synpunkter som en del av servicens planering, innan den egentliga anbudstävlan öppnas.”

Det första upphandlingarna planeras till år 2023, och år 2024 torde de första avfallsslamtransporterna köras i Rosk’n Rolls regi. Rosk’n Roll informerar kunderna om de praktiska arrangemangen i den takt som regionerna och kommunerna ansluts till det nya systemet.