Ändringar i avfallsstationernas tjänster från början av året

28.12.2016 Meddelande

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänst gör avfallsstationernas tjänster enhetliga. Årsskiftet för med sig ändringar i avfallsstationernas verksamhet i både östra och västra Nyland.

Basservice vid alla avfallsstationer

Från och med början av år 2017 tas alla följande avfallsslag emot vid Rosk’n Rolls avfallsstationer: brännbart och icke brännbart blandavfall, farligt avfall, behandlat och obehandlat trä, tryckimpregnerat trä, ris och kvistar, krattavfall, elapparater, däck med och utan fälgar, textilavfall, metall, papper och kartong, plast- och glasförpackningar.

När avfallet är korrekt sorterat tar vi emot det mesta av detta utan avgift från hushåll.

Vid de större avfallsstationerna finns utöver det här grundutbudet även mottagning av andra avfallsslag. Du hittar separat information för varje avfallsstation på Rosk’n Rolls webbplats.

Prissättning enligt volym

Enhetliga tjänster betyder ändringar även vad gäller mottagning av vissa avfallsslag och prissättningen. Från och med början av 2017 prissätts alla småleverantörers avgiftsbelagda avfall enligt volym, med undantag av styckeprissatta däck och stubbar. En småleverantör är en kund som levererar avfall med personbil eller paketbil och tillkopplad släpvagn. I praktiken bedömer Rosk’n Rolls anställda volymen på det avfall som kunden levererar. Priser för hushållen som betalar grundavgiften avviker från företagens priser.

Stora laster prissätts enligt vikt. Storleverantörer är kunder som levererar avfallspartier med lastbil, långtradare eller traktor. Sådana laster tas endast emot på de avfallsstationer som har en bilvåg, det vill säga i Hangö, Karis, Sibbo, Lojo, Borgå och Vichtis. Dessutom debiteras i östra Nyland mottagning av överskottsjord per last. Priserna för stora laster är desamma för hushåll och för företag.

Trafikarrangemangen vid Munka och Domargård avfallscentraler kommer att ändras. Småleverantörstrafiken dirigeras i fortsättningen förbi vågen vilket betyder att de professionella avfallstransportörerna och de som levererar avfall från hushåll inte i fortsättningen köar i samma fil. Utöver trafikarrangemangen kommer man att utföra bygg- och ändringsarbeten på avfallsstationerna under våren. Vid sidan av skyltarna får kunderna handledning och råd av avfallscentralernas personal på plats.

Brännbart och icke brännbart blandavfall, behandlat och obehandlat trä

I västra Nyland ändras sorteringsanvisningarna vad gäller det blandavfall som levereras till avfallsstationen: kunden ska själv sortera det på stationen som brännbart och icke brännbart avfall. I östra Nyland har kunderna redan tidigare sorterat blandavfallet. Icke brännbart blandavfall är bland annat isoleringsull, betong, planglas och kakel. Blandavfallet sorteras för att transporten för fortsatt behandling ska kunna ske så smidigt som möjligt.

”Brännbart blandavfall kräver inte någon förbehandling innan det används som energi. Icke brännbart blandavfall förbehandlas dock på avfallscentralerna och därefter går en del till materialåtervinning, en del utnyttjas som energi och resten slutdeponeras på avstjälpningsplatsen”, berättar driftschef Tommi Itkonen.

De här anvisningarna gäller inte fastigheternas egna avfallskärl utan man kan fortfarande lägga brännbart och icke brännbart blandavfall i soppåsen, precis som tidigare.

I östra Nyland kommer nya anvisningar för sortering av träavfall. Behandlat trä, till exempel fanerskivor och målat virke, sorteras i fortsättningen avskilt från obehandlat trä. Dessutom sorteras impregnerat trä separat, precis som tidigare.

”Flis av träavfallet utnyttjas i olika energianläggningar, med olika kvalitetskrav och mottagningspriser. Genom att sortera avfallet på avfallsstationerna får vi ett renare material för vidarebehandling”, konstaterar Tommi Itkonen.

I västra Nyland har träavfall sorterats även tidigare. Behandlat trä tas i framtiden avgiftsfritt emot på alla Rosk’n Roll-avfallsstationer av de kunder som betalar grundavgiften (tidigare ekoavgift); tidigare har det i västra Nyland varit avgiftsbelagt avfall.

Det lönar sig att sortera avfallet redan hemma för att avlastningen på avfallsstationen ska gå så smidigt som möjligt.

De enda ändringarna i öppettider gäller avfallsstationerna i Pusula och Vihtis, som från och med 2.1.2017 håller öppet lördagar kl. 14–17.

Du kan betala med bankkort på alla avfallsstationer.

 

Kort om ändringarna vid avfallsstationerna vid årsskiftet: