Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.
Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Lisätietoja

x

Kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Rosk'n Roll Oy Ab (2447281-1)
Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja
Puh. 020 637 7010
tietosuoja@rosknroll.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuija Klaus
Teollisuustie 4, 06150 Porvoo
Puh. 020 637 7073
tietosuoja@rosknroll.fi

Rekisterin nimi

Eko- ja sekajätepisteiden kameravalvontajärjestelmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvontaa tehdään  Rosk’n Rollin ylläpitämillä eko- ja sekajätepisteillä.

Tarkotuksena on eko- ja sekajätepisteiden siivoustarpeen tarkastaminen sekä roskaamis- ja väärinkäyttötapausten sekä ilkivaltatapausten selvittäminen, ehkäiseminen ja aiheutettujen vahinkojen vastuukysymysten selvittäminen. Tietoa kerätään vain edellä esitettyjen asioiden kannalta tarpeellisista kohdista.

Kameravalvonnasta ilmoitetaan kuvattavilla alueilla opasteilla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu eko- ja sekajätepisteiden valvontakameroiden digitaalisista kuvatallenteista. Järjestelmään tallentuu niiden henkilöiden ja ajoneuvojen kuvat, jotka liikkuvat ja oleskelevat eko- ja sekajätepisteen välittömässä läheisyydessä sekä kuvat jätesäiliöiden ulkopuolella olevista jätteistä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Eko- ja sekajätepisteiden valvontakamerat.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa poliisille ja viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerätty tieto säilyy tallenteena neljän viikon ajan, jonka jälkeen se automaattisesti poistuu tietokannoista. Jos tiedon säilytysaikana tulee tarvetta säilyttää tietoa esim. väärinkäytön selvittämiseen, voidaan tapahtuman tietoa säilyttää tarvittava aika, jonka jälkeen se poistetaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 

Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen: Rosk’n Roll Oy Ab, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja. Pyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@rosknroll.fi

Rosk’n Roll Oy Ab voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

  • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
  • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
  • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät yhteydenotot

Kaikki Rosk’n Roll Oy Ab:lle tehtävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen

tietosuoja@rosknroll.fi tai allekirjoitetulla kirjeellä postitse osoitteeseen Rosk’n Roll /Tietosuoja, Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja.

Rosk’n Roll Oy Ab voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Lataa kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste pdf-muodossa